Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat náhradu škody po státu | rady

11. Prosinec 2020
Jak žádat náhradu škody po státu | rady

Jak žádat náhradu škody po státu | rady. Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy, je-li její vznik zjevný. Kdo se chce domoci po státu náhrady škody, musí nejenže být aktivní, ale především musí dodržet postup stanovený zákonem, který je mírně odlišný od způsobu vymáhání náhrady škody po jiných subjektech. Podrobnosti stanoví zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen "zákon o odpovědnosti za škodu").

1

Braňte se již v rámci probíhajícího řízení

Říká se, že právo náleží bdělým. Máte-li proto pocit, že státní orgán (např. soud) nezákonně rozhodl a že vám tímto rozhodnutím může vzniknout (nebo již vznikla) škoda, musíte být aktivní. Využijte všech řádných i mimořádných opravných prostředků, které vám právní řád umožňuje. Tedy podejte proti rozhodnutí v zákonné lhůtě stížnost, námitky, odvolání, dovolání atd. Podle zákona o odpovědnosti totiž platí, že nejde-li o případy zvláštního zřetele hodné, lze nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím přiznat jen tehdy, pokud jste jako poškození využili všech prostředků nápravy (vyjma obnovy řízení).

2

Za jakou škodu stát odpovídá

Po státu se můžete domáhat náhrady škody, byla-li vám způsobena:

a) rozhodnutím, které bylo vydáno v občanském soudním řízení, v trestním řízení, ve správním řízení (v řízení podle soudního řádu správního)

b) nesprávným úředním postupem

Vždy však za podmínek stanovených zákonem o odpovědnosti za škodu.

3

Škodu uplatněte písemně

Rozhodnete-li se uplatnit nárok na náhradu škody, učiňte tak písemně. Žádost by měla minimálně obsahovat:

- přesné označení poškozeného

- popis skutečností, které jsou příčinou vzniku škody (např. přesné označení rozhodnutí, na základě kterého vám škoda vznikla)

- další rozhodnutí, která ve věci následovala

- specifikaci škody

- výslovnou žádost o náhradu škody v konkrétní výši v souladu se zákonem o odpovědnosti za škodu

- platební údaje (číslo účtu)

- datum a podpis

Přiloženy by měly být kopie faktur, daňových dokladů, rozhodnutí atd. Můžete také úřad požádat, aby si vyžádat spis např. od soudu a uvést spisovou značku. Za všech okolností musí z žádosti vyplývat, že škoda vznikla v důsledku výkonu státní moci.

4

U kterého úřadu nárok uplatnit

Nárok na náhradu škody uplatněte u příslušného ministerstva nebo u jiného ústředního správního úřadu. Nejčastěji se bude jednat o Ministerstvo spravedlnosti, ale v úvahu přicházejí i jiná ministerstva, např. Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, případně Česká národní banka nebo Nejvyšší kontrolní úřad. Možností je celá řada a správnou odpověď vám dá ust. § 6 zákona o odpovědnosti za škodu. Uplatníte-li nárok u nesprávného úřadu, tento úřad vaši žádost postoupí příslušnému úřadu (např. žádost o náhradu škody adresujete Ministerstvu zdravotnictví, ale příslušným je Ministerstvo práce a sociálních věcí).

5

Obraťte se na soud

Žádat náhradu škody soudně můžete za následujících podmínek. 

1) Uplatnili-li jste náhradu škody u úřadu dle předešlého kroku a

2) Tento úřad vaší žádosti plně nevyhověl ve lhůtě 6 měsíců od uplatnění nároku (tj. náhrada škody vám nebyla poskytnuta).

6

Pozor na promlčecí lhůty

Pamatujte, že nárok na náhradu škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy jste se dozvěděli o škodě a o tom, kdo za škodu odpovídá. Nejpozději se nárok promlčí za 10 let ode dne, kdy vám bylo doručeno nezákonné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda. Zákon o odpovědnosti za škodu stanoví výjimky z výše uvedeného, včetně dalších promlčecích lhůt, proto pamatujte na ust. § 32 - 35 zákona o odpovědnosti za škodu.

Tipy

Vedle škody můžete za zákonem stanovených podmínek žádat i ušlý zisk a nemajetkovou újmu.

Varování

Článek je psán obecně a má informativní charakter. V konkrétním případě se obraťte na odborníka, který vše posoudí individuálně. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se pojistit do zahraničí | rady
Jak se pojistit do zahraničí | rady
Jak se pojistit do zahraničí | rady. Češi během dovolené rádi cestují a poznávají nové místa. Ať už je to letní dovolená u moře, lyžování v Alpách, eu…
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.