Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat kupní smlouva o koupi zvířete | rady

Jak má vypadat kupní smlouva o koupi zvířete | rady.

Jak má vypadat kupní smlouva o koupi zvířete | rady. Smlouvy jsou v dnešní době potřeba téměř na vše. Kupujete-li pejska nebo jiné zvíře, uzavřete raději písemnou smlouvu. V pozdějších chvílích se vám může kupní smlouva o koupi zvířete hodit. Jak by měla taková smlouva vypadat, a jaké náležitosti by měla obsahovat, vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí ten, kdo zvíře prodává, dále jen prodávající, na straně druhé stojí ten, který zvíře kupuje, dále jen kupující. O obou smluvních stranách uveďte co nejvíce informací, včetně jména a příjmení, rodného čísla, data narození, adresy trvalého bydliště aj. Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku.

2

Předmět smlouvy

V prvním článku smlouvy popište, jakého zvířete se koupě týká. Zejména uveďte: - jméno - datum narození - plemeno - druh - pohlaví - barva - otec - matka

3

Cena a předání

V druhém článku smlouvy specifikujte, jaká je kupní cena zvířete, jakým způsobem dojde k jejímu řádnému zaplacení, a kdy a jakým způsobem dojde k předání zvířete. Př. Zvíře je prodáváno za cenu ...............................,- Kč, (slovy .............................. korun českých). Částka je splatná nejpozději v den převzetí zvířete kupujícím, tj. ............ . Dále zde uveďte prohlášení prodávajícího, ve kterém se prodávající zaručuje za zdravotní stav zvířete a za právní bezvadnost zvířete. Ve smlouvě by mělo být zároveň prohlášení druhé strany – tj. kupujícího, že byl se zdravotním stavem zvířete řádně seznámen a že stav zvířete odpovídá kupní ceně, na které se s prodávajícím dohodli. Kupující řádně obdržel tyto doklady: - osvědčení o původu - zdravotní průkaz - veterinární osvědčení.

4

Závěrečná ujednání

Pokud smluvní strany nedodrží předchozí ujednání, smlouva se automaticky ruší a pozbývá platnosti. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely za svobodné vůle, nikoli pod nátlakem, s jejím obsahem byly řádně srozuměny a souhlasí s ním. Na základě toho připojují své podpisy. V podpisové doložce uveďte místo a datum, kdy je smlouva podepisována. Platnosti nabývá smlouva většinou dnem podpisu.

Varování

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: Venca
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak namítat uvedení v omyl | rady
Jak namítat uvedení v omyl | rady
Jak namítat uvedení v omyl | rady. Koupíte si mobilní telefon za několik tisíc a doma zjistíte, že je to jen věrohodně vypadající maketa. Prodávající…
Jak odstoupit od smlouvy | rady
Jak odstoupit od smlouvy | rady
Jak odstoupit od smlouvy | rady. Platně uzavřete smlouvu a najednou zjistíte, že byste od ní nejraději odstoupili. Třeba proto, že druhá strana neplní…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.