1

V případě, kdy manželé či snoubenci nemají žádnou takovou smlouvu sepsanou (samozřejmě ve formě notářského zápisu – o tom dále) vzniká společné jmění manželů (dále jen SJM) současně se vznikem manželství – v tomto okamžiku je SJM tedy naprosto prázdné a první věci, které do SJM připadnou jsou většinou svatební dary. Veškerý majetek, který každý z manželů nabyl před vznikem manželství zůstává výlučně v jeho vlastnictví.

2

Jestliže je ale zájem změnit rozsah majetku a závazků tvořící SJM, musí se manželé vydat k notáři a uzavřít smlouvu ve formě notářského zápisu, připravte se tedy na poplatky s tímto spojené. Nikdy však nezapomeňte, že co se týče nemovitostí, nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí!
V §143a odst. 2, Občanského zákoníku je také upraveno, že manželé mohou takovouto smlouvou vyhradit vznik SJM ke dni zániku manželství. V tomto případě SJM prakticky nevznikne, jelikož okamžikem vzniku SJM je zánik manželství.

3

Avšak jestli už se radujete, že tímto předejdete v budoucnu veškerým problémům, podívejte se ještě na §143a odst. 4, Občanského zákoníku, kde je uvedeno, že manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Pokud si tedy jeden z manželů půjčí peníze a neseznámí věřitele s majetkovou smlouvou a následně nechce peníze vrátit, nemůže se druhý z manželů na tuto smlouvu odvolat, jelikož věřiteli nebyl její obsah znám.

4

Uzavřeme tento článek paragrafem 144, občanského zákoníku, který je více než jasný a který by měl každý z manželů znát : Pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

Tipy

Opět odkáži na Občanský zákoník a paragrafy 143 až 151 - tedy úpravu společného jmění manželů.

Varování

Tento text slouží pouze k informativním účelům!

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)