Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat licenční smlouvu nakladatelskou

08. Červenec 2019

Rozhodli jste se vydat svou knihu pod hlavičkou nakladatelství? Co by měla obsahovat licenční smlouva a jaká práva a povinnosti z ní plynou? Ukážeme si krok po kroku, jak by licenční smlouva nakladatelská měla vypadat.

1

Hlavička smlouvy obsahuje informace o vydavateli a autorovi. Například v této podobě: Vydavatel: …………..…………..………….. se sídlem: …………..…………..………….. IČ: …………..…………..………….. DIČ: …………..…………..………….. zastoupená: …………..…………..………….. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ........... (dále jen „nakladatelství“) a Pan: …………..…………..………….. narozen: …………..…………..………….. bytem: …………..…………..………….. (dále jen „autor“) uzavírají dle ust. § 28 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto licenční nakladatelskou smlouvu:

2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k šíření díla. Proto byste v této pasáži měli uvést název díla. Nakladatelství zde bude chtít mít doložku, že autor dílo zveřejňuje poprvé a že autor disponuje autorskými právy. Např. Autor prohlašuje, že mu takto vznikla výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala.

3

Podmínky vydání

V tomto článku se nakladatelství zavazuje uvedené dílo vydat tiskem na svůj náklad. Proto připojte termín, do kdy nejpozději. Například v podobě … do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě je nakladatelství povinno autorovi sdělit, zda dílo přijímá, nebo vrací k přepracování. Pokud autor v případě, že dílo mu bude vráceno k přepracování, odmítne přepracování provést nebo je přepracuje jinak, než jak mu to nakladatelství doporučí, má nakladatelství právo od smlouvy odstoupit. Připojíme informace o nákladu – například v podobě … Nakladatelství se zavazuje dílo vydat v nákladu nejméně ……….. a nejvíce ……….. výtisků. V rámci tohoto rozpětí má právo určit výši skutečného nákladu nakladatelství. Doba šíření díla v tomto uvedeném rozsahu je sjednána na dobu poskytnuté výhradní licence ........ měsíců.

4

Cena díla a odměna autorovi

V tomto článku se nakladatelství zavazuje autorovi zaplatit za poskytnuté dílo (lépe řečeno licenční smlouvy) honorář ve sjednané výši. Zpravidla se uvádějí procenta z prodejní ceny každého prodaného výtisku. Určíme, kdy bude odměna zúčtována. Třeba co čtvrt roku k poslednímu dni kalendářního měsíce. V tomto článku můžeme rovněž uvést, zda autor obdrží nějaké výtisky své knihy zdarma, a pokud ano, tak jejich počet. Cenu díla zpravidla určuje nakladatelství a dle poptávky ji může zvyšovat nebo snižovat.

5

Další ujednání

V případě odstoupení od smlouvy jsou obě strany povinny vrátit si vše, co si na základě této smlouvy vzájemně poskytly. Autor má právo od smlouvy odstoupit, nevydá-li nakladatelství dílo ve lhůtě touto smlouvou stanovené, nejpozději po uplynutí doby, kdy se má autor vyjádřit k případnému přepracování, čímž není nárok autora na autorskou odměnu dotčen. Autor má právo na provedení autorské korektury díla. Odměna za autorskou korekturu je obsažena v autorské odměně podle článku Cena díla a odměna autorovi. V tomto článku můžeme rovněž upřesnit, jakým způsobem bude dílo předáno do rukou nakladatelství.

6

Závěrečná ujednání

V posledním článku se obvykle autor se zavazuje, že po sjednanou dobu nepostoupí práva na vydání díla dalším osobám či vydavatelům, jinak odpovídá za škodu, která tímto nakladatelství vznikne. Bude-li dílo rozprodáno za dobu kratší než je platnost trvání smlouvy a nakladatelství na autorovu žádost neuzavře smlouvu na vydání dalšího nákladu, má autor po uplynutí … měsíců od doručení své žádosti do nakladatelství právo sjednat smlouvu na vydání díla s jiným nakladatelstvím. Uvedeme, v kolika exemplářích je smlouva vyhotovena a kdo obdrží výtisk smlouvy. Informace, že autor i nakladatel podepisuji svobodně, že jsou si vědomi obsahu smlouvy a že na důkaz připojují své podpisy. Datum a místo: Podpisy smluvních stran:

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak získat a použít gel z aloe
Gel z aloe je oblíbený pro své hojivé účinky na kůži. Druhů aloe existuje mnoho, pro výrobu gelu se však hodí Aloe pravá neboli vera (Aloe barbadensis…
Jak zdravěji sladit
Jak zdravěji sladit | tipy. Sladké máme rádi skoro všichni a i ten, kdo si zrovna nepotrpí na cukrovinky, potřebuje sladkou složku jídla – třeba v pod…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.