Přejít k hlavnímu obsahu

Jak podřídit smlouvu obchodnímu zákoníku | rady

19. Listopad 2020

Jak podřídit smlouvu obchodnímu zákoníku | rady. Kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o budoucí smlouvě, tzv. nepojmenovaná smlouva - všechny tyto smlouvy a mnohé další můžete uzavřít podle občanského zákoníku, nebo podle obchodního zákoníku. Jsou totiž upraveny v obou citovaných zákonech. Mluví se o tzv. duplicitě právní úpravy, která bývá kritizována. Kterým zákonem se bude řídit právě vaše smlouva a proč?

1

Jak to zpravidla bude

Jdete do obchodu a koupíte si televizi. Navštívíte švadlenu a necháte si ušít šaty. Stavební firma vám postaví dům. Všechny tyto případy mají jedno společné - vy jste spotřebitel (respektive nejste podnikatel), druhá strana je podnikatel. Pokud se nedohodnete jinak, režim vaší smlouvy bude podléhat občanskému zákoníku. Obchodní zákoník se tedy nepoužije.

2

Co když ale chcete podřídit smlouvu obchodnímu zákoníku

Může se ale stát, že vy (nebo druhá strana) máte zájem na tom, aby smlouva podléhala obchodnímu zákoníku. Proč?

- U smluv podléhajících obchodnímu zákoníku nelze odstoupit od smlouvy jen proto, že byla uzavřena v tísni a za nevýhodných podmínek (u smluv uzavřených podle občanského zákoníku to naopak možné je).

- Obchodní zákoník obsahuje více tzv. dispozitivních ustanovení. To jsou taková ustanovení, od kterých se můžete odchýlit. Zjednodušeně řečeno, obchodní zákoník vás méně svazuje a poskytuje více volnosti při uzavírání smluv.

- Pokud budete v dobré víře a koupíte věc od nevlastníka (např. od zloděje), přejde na vás vlastnictví věci! To platí jen tehdy, pokud vaše smlouva bude podléhat obchodnímu zákoníku. V opačném případě (tedy v režimu občanského zákoníku) budete muset věc vrátit, protože na vás nepřešlo vlastnické právo, ačkoli jste za věc řádně zaplatili a nemohli vědět, že je kradená.

3

Dohoda o volbě obchodního zákoníku

Jestli si přejete, aby se vaše smlouva řídila obchodním zákoníkem, ačkoli za normálních okolností by podléhala občanskému zákoníku, je třeba to písemně dohodnout. Ústní dohoda nestačí! Písemnou dohodu o volbě zákona je ideální zakotvit přímo do smlouvy samé, i když může být sjednána i zvlášť. Volba zákona obsažená ve smlouvě může znít například takto: "Strany se dohodly, že se tato smlouva bude řídit obchodním zákoníkem v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku." Tuto dohodu dávejte vždy do textu smlouvy, jen nadpis by nemusel stačit!

4

Neplatnost dohody

Dohoda o volbě obchodního zákoníku je neplatná tehdy, pokud byla sjednána jen ústně. Dále je neplatná v těch případech, kdy směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem. Volba zákona tedy nemá být zneužívána! (V tomto případě se smlouva řídila občanským zákoníkem).

5

Příklad na konec

Koupili jste kradené auto, aniž byste to věděli. V případě, že jste byli v dobré víře a že jste si ve smlouvě sjednali, že bude podléhat režimu obchodního zákoníku, stali jste se vlastníkem auta a nikdo vám ho nemůže vzít. Pokud jste si volbu zákona ve smlouvě nesjednali, musíte auto vrátit (původnímu) majiteli a pouze se můžete domáhat náhrady škody po tom, kdo vám ho prodal.

Čtěte smlouvy. Možná jste právě souhlasili s tím, že smlouva bude podléhat obchodnímu zákoníku, aniž byste vlastně chtěli.

Postavení spotřebitele nesmí být zhoršeno! I když smlouva podlého režimu obchodního zákoníku, ustanovení občanského zákoníku (a zvláštních právních předpisů) o spotřebitelských smlouvách se automaticky použijí a není je možné vyloučit!

Článek má pouze informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak odstoupit od smlouvy | rady
Jak odstoupit od smlouvy | rady. Platně uzavřete smlouvu a najednou zjistíte, že byste od ní nejraději odstoupili. Třeba proto, že druhá strana neplní…