Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se dostat na vysokou školu bez přijímaček | rady

13. Listopad 2020
Jak se dostat na vysokou školu bez přijímaček | rady

Jak se dostat na vysokou školu bez přijímaček | rady. Na vysokou bez přijímaček? To nemusí být utopie. Stačí se včas o vysokoškolské studium zajímat už na střední škole. A připravit si pevnou půdu pod nohama. Bez přijímaček se na vysokou školu můžete dostat hned několika způsoby.

1

Průměr na střední škole

Ne nadarmo se říká: Uč se a budeš se mít dobře. Některé vysoké školy totiž zvýhodňují ty uchazeče o studium, kteří na střední škole dosahovali vynikajících výsledků. Obvykle stačí mít průměr známek na vysvědčení za každý rok do 1,2 nebo 1,1 - a studium na vysoké škole máte v kapse bez přijímaček. I když vysoké školy takové příležitostí pro studenty středních škol postupně opouštějí (kvůli rozličné úrovně vzdělání na středních školách), u některých oborů dodnes bez přijímaček pochodíte.

2

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Co to znamená? Že škola nepřijala očekávaný počet uchazečů o studium, a tak vypisuje druhé kolo, kam se mohou přihlásit i ti, kteří se původně hlásili jinam. Důvodů může být několik. Nejčastějším je nízký zájem o obor mezi uchazeči, popřípadě nízká informovanost. Povětšinou školy s technickým zaměřením přijímají studenty ke studiu bez přijímacích zkoušek. Ty jsou obvykle děkanem prominuté, i když na webových stránkách školy se dočtete, že budete muset úspěšně absolvovat nějaký test. Jak se o takových oborech dozvědět? Jedině přes své přátele, kteří takové informace mají nebo mají vlastní zkušenost. Druhá kola přijímacích zkoušek se většinou odehrávají během letních prázdnin, kdy už škola má k dispozici statistiky, kolik studentů bylo v prvním kole přijato. Kvůli nízkému zájmu se dokonce můžete dočkat i třetích škol přijímaček.

3

Nově akreditovaný obor

Některé obory dostanou akreditaci Ministerstva školství ČR později, a tak škola včas nemohla uchazeče informovat, že se mohou přihlásit i na tento obor. O takových oborech nejsou zmínky ani v Učitelských novinách s přehledem oborů, fakult a škol, které vycházejí v každý rok v listopadu, ani předem na webových stránkách škol. Aby se předešlo riziku, že se nakonec na nově akreditovaný obor nikdo nepřihlásí, děkan studium nabídne bez přijímaček. Většinou je taková akce omezena časově a kapacitně. Kdo dřív přijde, ten dřív...studuje. Velkou roli tedy hraje čas. Čím dřív se o takovém oboru dozvíte, tím větší šanci máte. Proto se doporučuje pravidelně sledovat vysokoškolské dění, sledovat internetové stránky škol a fakult i média.

4

Bez přijímaček

O humanitně zaměřené obory je mnohem větší zájem než o ty technické. Proto většina technických škol nabízí studium některých oborů bez absolvování vstupních testů. Nejsou to však pouze technicky zaměřené školy, které mají co nabídnout. Zde máte přehled oborů, na které jste se mohli dostat bez přijímaček předloni:

1. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ V PRAZE

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská:

Aplikace přírodních věd

Matematické inženýrství

Inženýrská informatika

Jaderné inženýrství

Fyzikální inženýrství

Jaderné chemické inženýrství

Radiologická technika

Fakulta strojní:

Strojírenství

Dopravní a manipulační technika

Informační a automatizační technika

Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika

Výrobní technika

Strojírenská technologie a management

Aplikovaná mechanika pro bakaláře

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

Specializace v pedagogice

Učitelství odborných předmětů

2. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

Agronomická fakulta:

Agroekologie

Fytotechnika

Odpadové hospodářství

Podnikání v agrobyznysu

Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu

Provoz techniky

Rostlinolékařství

Technologie potravin

Všeobecné zemědělství

Zahradnická fakulta:

Zahradnictví

Vinohradnictví a vinařství

Jakost rostlinných potravinových zdrojů

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Specializace v pedagogice

Učitelství odborných předmětů

(Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření.)

3. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filosofická fakulta:

Dvouoborová studia:

Český jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura

Polský jazyk a literatura

Latinský jazyk a kultura

4. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Matematický ústav v Opavě (bakalářské studijní programy):

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Matematické metody v ekonomice

Obecná matematika (magisterské studijní programy):

Geometrie

Matematická analýza

5. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta strojní:

Strojírenství

Materiály a technologie

Stroje a zařízení

Výrobní systémy

Fakulta textilní:

Textilní marketing

Textilní marketing a technologie (U oborů textilní fakulty bude na základě výsledků ze střední školy určen vážený průměr prospěchu - VPP - zohledňující typ školy. Uchazeči, jejichž VPP bude pod stanovenou mezí, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky.)

6. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta filozofická:

Jednooborová studia:

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Německý jazyk a literatura Interkulturní germanistika

Německý jazyk a literatura pro školskou praxi

Kulturně historická regionalistka

Historie

Historie se zaměřením na vzdělávání

Dokumentace památek

Základy humanitní vzdělanosti - estetika

Základy humanitní vzdělanosti - politologie

Dvouoborová studia:

Německý jazyk a literatura

Filozofie + Historie

Filozofie + Německý jazyk a literatura

Filozofie + Společenské vědy

Historie se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Historie + Německý jazyk a literatura

Politologie + Historie

Politologie + Filozofie

Politologie + Společenské vědy

Politologie + Německý jazyk a literatura

Fakulta životního prostředí:

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Vodní hospodářství

Přírodovědecká fakulta:

Přírodovědné vzdělávání

Matematická informatika

Geografie střední Evropy

Geografie

Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Ústí n. L.)

Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Litvínově)

Počítačové modelování ve fyzice a technice

Počítačové modelování ve fyzice a technice (studium ve Varnsdorfu)

Počítačové modelování ve fyzice a technice (studium v Chomutově)

Informační systémy (studium v Ústí n. L.)

Informační systémy (studium v Litvínově)

Stavební chemie

Dvouoborová studia:

Matematika + Geografie

Matematika + Informatika

Matematika + Společenské vědy

Matematika + Historie

Matematika + Německý jazyk a literatura

Matematika + Český jazyk a literatura

Matematika + Tělesná výchova

Matematika + Hudební výchova

Geografie + Historie

Geografie + Informatika

Geografie + Politologie

Geografie +Tělesná výchova

Geografie + Německý jazyk a literatura

Chemie + Biologie

Chemie + Informatika

Chemie + Geografie

Chemie + Matematika

Chemie + Společenské vědy

Chemie + Tělesná výchova

Fyzika + Informatika

Fyzika + Chemie

Fyzika + Matematika

Fyzika + Tělesná výchova

Fyzika + Hudební výchova

Informatika + Historie (pozn.: přijímací zkouška z geografie bude prominuta pouze těm uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie

D) Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání:

Matematika + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání

Matematika + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Chemie + Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chemie + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika + tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

7. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Katolická teologická fakulta:

Teologické nauky

Matematicko-fyzikální fakulta:

Zrušeny odborné přijímací zkoušky pro uchazeče do 1. ročníku

Fakulta pedagogická:

Pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Učitelství pro ZŠ

Přírodovědecká fakulta:

Chemie v přírodních vědách

Chemie životního prostředí

Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Biochemie a Klinická a toxikologická analýza

Geologie

Hospodaření s přírodními zdroji

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání (do oborů geografie mohou být přijati řešitelé vybraných kol olympiád)

Geografie (mohou být přijati řešitelé celostátního kola matematické olympiády)

Demografie (mohou být přijati řešitelé celostátního kola matematické olympiády)

8. UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta chemicko-technologická:

Chemie a technická chemie

Polygrafie

Speciální chemicko-biologické obory

Chemie a technologie potravin

Chemické a procesní inženýrství

Anorganické a polymerní materiály

Farmakochemie a medicinální materiály

Ekologie a ochrana životního prostředí

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

9. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Fakulta technologická:

Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie potravin

Procesní inženýrství

10. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta hornicko-geologická:

Důlní měřičství

Geoinformatika

Inženýrská geodézie

Geologické inženýrství

Hornické inženýrství

Aplikovaná fyzika materiálů

Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu

Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Environmentální biotechnologie

Environmentální inženýrství

Informační a systémový management

Komerční inženýrství v oblasti surovin

Systémové inženýrství v oblasti surovin

Technologie a hospodaření s vodou

Úprava surovin a recyklace

Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Zpracování a zneškodňování odpadů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství:

Technologie výroby kovů

Slévárenské technologie

Technologie tváření a úpravy materiálu

Tepelná technika a životní prostředí

Umělecké slévárenství

Technické materiály

Neželezné kovy a speciální slitiny

Diagnostika materiálů

Recyklace materiálů

Chemie a technologie paliv

Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu

Chemie a technologie ochrany prostředí

Ekonomika a management v průmyslu

Automatizace a počítačová technika v průmyslu

Management jakosti

Fakulta stavební:

Geotechnika

Městské stavitelství a inženýrství

Správa majetku a provoz budov

Stavební hmoty a diagnostika staveb

Dopravní stavby

Prostředí staveb

Příprava a realizace staveb

Dopravní inženýrství

Architektura a stavitelství

11. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Fakulta chemické technologie:

Chemie a chemické technologie

Chemie a technologie materiálů Informatika a chemie

Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Chemie a aplikovaná ekologie

Syntéza a výroba léčiv

Technologie konzervování a restaurování

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie paliv a prostředí

Fakulta potravinářské a biochemické technologie:

Technologie potravin

Chemie a analýza potravin

Biochemie a biotechnologie

Fakulta chemicko-inženýrská:

Procesní inženýrství, informatika a management

Technická fyzikální a analytická chemie

Chemie

Fakulta chemické technologie:

Konzervování - restaurování umělecko-řemeslných děl z kovů

Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Fakulta technologie ochrany prostředí:

Chemie a toxikologie životního prostředí

Alternativní energie a životní prostředí

Fakulta chemicko-inženýrská:

Inženýrská informatika

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY: ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, KOLÍN

Politologie

AKADEMIE STING BRNO

Zdaňování

Finanční kontrola

Organizace a řízení malých a středních firem

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, A.S., PRAHA

Bankovní management

Makléř

Oceňování majetku

Pojišťovnictví (rozhodující jsou závěry přijímací komise, může být přihlédnuto k výsledkům středoškolského studia)

CEVRO INSTITUT PRAHA, O.P.S., PRAHA

Politologie a mezinárodní vztahy

Veřejná správa (ústní motivační pohovor)

CZECH MANAGEMENT INSTITUTE PRAHA - MANAŽERSKÉ FAKULTY ESMA BARCELONA

Ekonomika a management

NEWTON COLLEGE, BRNO

Globální podnikání a management

Management mezinárodních institucí a veřejné správy

Management se zaměřením na psychologii

PRAŽSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

Inženýrská ekologie (pohovor ze všeobecných znalostí s důrazem na ekologii)

RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA, BRNO

Ekonomika a insolvence

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÝCH STUDIÍ PRAHA

Ekonomika a management

Ochrana a bezpečnost organizace

UNICORN COLLEGE PRAHA

Ekonomika a management Informační technologie

Management ICT projektů

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)

Applied Social Science

Economics and Management

International Economic Relations

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

Vzdělávání dospělých

Speciální pedagogika

Sociální a masová komunikace

Evropská hospodářsko-správní studia

Management cestovního ruchu

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO PRÁVA PRAHA A BRNO

Právní specializace

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÝCH EKONOMICKÝCH STUDIÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Aplikovaná ekonomie ve zdravotní a sociální sféře

Aplikovaná ekonomie v odpadovém hospodářství ( u obou oborů: vstupní pohovor)

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Bezpečnostně právní činnost

Mezinárodní teritoriální studia

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S.(VŠFS), PRAHA

Aplikovaná informatika

Ekonomika a management

Hospodářská politika a správa

VYSOKÁ ŠKOLAHOTELOVÁ V PRAZE 8

Hotelnictví

Marketingová komunikace ve službách

VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY PŘEROV

Dopravní logistika Informační management

Logistika cestovního ruchu

Logistika služeb

VYSOKÁ ŠKOLA MANAGERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY, A.S., PRAHA

Aplikovaná informatika

Manažerská ekonomika

Management ochrany životního prostředí

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ, BRNO

Management hotelnictví

Management cestovního ruchu (u obou oborů: pohovor)

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, OSTRAVA

Ekonomika a management

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, PRAHA

Tělesná výchova a sport

STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT , S.R.O., KLADNO

Podniková ekonomika a management

Marketing

Ekonomika a management obchodu

Tipy

Do záložek prohlížeče si umístěte stránky vysokých škol. Nebudete je tak muset stále vyhledávat.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak zvládnout logické scio testy | rady
Jak zvládnout logické scio testy | rady
Jak zvládnout logické scio testy | rady. Logické scio testy jsou asi nejtvrdším oříškem pro adepty na univerzitní studenty. Snad vám naše tipy pomohou…
Jak zvládnout verbální scio testy | rady
Jak zvládnout verbální scio testy | rady
Jak zvládnout verbální scio testy | rady. Scio testy využívá při přijímacích zkouškách čím dál více univerzit. Zde najdete několik tipů, které by vám…
Jak se dostat na medicínu | rady
Jak se dostat na medicínu | rady
Jak se dostat na medicínu | rady. Nejeden z nás si jistě vzpomene na filmovou sérii "Básníků". Medicína - to je ušlechtilá práce, mezi lidmi už od pra…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.