Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat o vrácení přeplatku daně | rady

Jak žádat o vrácení přeplatku daně | rady

Jak žádat o vrácení přeplatku daně | rady. Podali jste řádně daňové přiznání za loňský rok a vznikl vám přeplatek na dani? Můžete žádat o jeho vrácení. Žádost o vrácení přeplatku daně podejte na místně příslušném finančním úřadě. Ten vám jej musí vrátit do 30 dní. Postupujte podle následujícího návodu.

Co je potřeba

podání žádosti o vrácení přeplatku daně

1

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- daňový subjekt

- fyzická osoba

- daňový subjekt

- právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat jejím jménem podle jiného právního předpisu

- zákonný zástupce fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost k právním úkonům

- zmocněný zástupce zvolený daňovým subjektem nebo ustanovený zástupce

- zaměstnanec právnické osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává činnost této právnické osoby

- právnická osoba je může pověřit, aby jednali jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření; obdobně se toto použije i pro jednání jménem podnikající fyzické osoby

- prokurista právnické osoby - při správě daní je oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

2

Jaké jsou podmínky pro vrácení přeplatku daně

Přeplatek daně vám bude vrácen, jestliže činí nejméně 100 Kč. Podmínkou je, abyste neměli nedoplatky na jiné dani u stejného správce daně, popřípadě pokud neuplatní jiný správce daně požadavek na úhradu vašeho nedoplatku.

3

Žádost o vrácení přeplatku daně podejte písemnou formou osobně nebo prostřednictvím jiné osoby oprávněné jednat, popř. ji zašlete poštou či elektronicky. Podání lze učinit také ústně do protokolu na finančním úřadě.

4

Součástí daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je na zadní straně předtištěná žádost o vrácení přeplatku. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji činí, z které daně má být přeplatek vrácen, jaká výše má být vrácena, a zda má být přeplatek vrácen na adresu nebo na bankovní účet. Předepsané formuláře pro vrácení přeplatku daně však nejsou stanoveny. Vyřízení žádosti o vrácení přeplatku daně je zdarma.

5

Kdy vám přeplatek na dani úřad vrátí? Přeplatek musí být daňovému subjektu vrácen do 30 dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání z účtu správce daně. Nemá-li daňový subjekt ke dni podání žádosti u správce daně vratitelný přeplatek, běží lhůta pro jeho vrácení až ode dne následujícího po jeho vzniku, pokud se tak stane nejdéle do 60 dnů ode dne podání žádosti. Nevznikne-li do této lhůty vratitelný přeplatek, žádost se zamítne.

Jiné to je však pokud pracujete v zahraničí! Například na daně z Rakouska tu máme firmu Tj-legal.cz.

Tipy

Žádost lze zaslat jako datovou zprávu, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky. Podání učiněné prostřednictvím datové zprávy se přijímá na společném technickém zařízení správců daně na adresu zveřejněnou správcem daně anebo na technickém nosiči dat, jehož formu zveřejní správce daně.

Ten, kdo podal žádost v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Proti rozhodnutí správce daně o žádosti o vrácení přeplatku může daňový subjekt podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Varování

Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká.

Vznikne-li v důsledku zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně, jakož i v důsledku neoprávněného vymáhání, vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o stanovení daně zrušeno, změněno nebo prohlášeno za nicotné, anebo ode dne prohlášení neoprávněného vymáhání.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.