Přejít k hlavnímu obsahu

Jak založit akciovou společnost | rady

Jak založit akciovou společnost | rady. Pokud podnikáte a rozvíjí se vám vaše podnikatelské obzory a možnosti, zřejmě uvažujete, že svému podnikání dáte „oficiální“ ráz ve formě společnosti s ručením omezeným – s.r.o. nebo akciové společnosti – dále jen a.s. Pokud jste se rozhodli využít druhou možnost, tak následující řádky jsou určeny právě vám.

1

Charakteristika a.s.

Akciová společnost je společnost, která disponuje určitým jměním. Toto jmění je rozloženo do akcií, které mají příslušnou hodnotu. Akcie je cenný papír. Akcie definují práva akcionáře, který jejím vlastnictvím získává právo podílet se na řízení společnosti (samozřejmě toto právo upravuje zákon a zakladatelská listina společnosti), na rozdělení jejího zisku a případně také na podmínkách při likvidaci společnosti. Výhodou postavení akcionáře je, že neručí za závazky, které vzniknou činností společnosti. Společnost ručí celým svým majetkem, nikoli majetkem či majetky akcionářů.

2

Založení společnosti

Společnost může založit jeden zakladatel – jedná-li se o osobu právnickou, jednak také dvěma nebo více zakladateli. Při založení společnosti je potřeba sestavit a notářsky podepsat zakladatelskou listinu. Hlavní součástí zakladatelské listiny jsou především stanovy, podle kterých se následné provozování společnosti bude řídit.

3

Výše vkladu

Pro založení a.s. je potřeba minimální vklad ve výši 2 000 000 Kč. Jedná se o výši základního jmění, kterým společnost ručí za svou následnou činnost. Laicky řečeno, jedná se o minimální výši vkladu, kterou společnost později ručí. Minimální výše vkladu pro a.s.., která bude upisovat akcie v rámci veřejného úpisu akcií (prodej akcií na burze) činí 20 000 000 Kč.

4

Název

Název společnosti nesmí být zapsán v obchodním rejstříku. Musí rovněž obsahovat označení: „akciová společnost “, „akc. spol. “ nebo „a.s.“

5

Potřebné dokumenty

V první řadě sepište zakladatelskou listinu neboli zakladatelskou smlouvu, která musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

- obchodní jméno, sídlo a předmět podnikání

- navrhované základní jmění

- počet akcií a jmenovitou hodnotu (případně druhy akcií)

- upisované vklady jednotlivých zakladatelů

- bude-li být použito nepeněžitého vkladu, pak způsob a výše ocenění

Pokud jste se rozhodli založit akciovou společnost na základě veřejné výzvy k upisování akcií, musí zakladatelská listina obsahovat:

- dobu a místo upisování akcií

- postup při upsání akcií převyšujících navrhované základní jmění

- místo a dobu pro splácení části upsaných akcií a její výše

- způsob svolání ustavující valné hromady upisovatelů

Dalším potřebným dokumentem jsou stanovy, podle kterých se bude řídit provoz společnosti. Stanovy musí obsahovat následující:

- obchodní jméno a OR

- předmět podnikání

- výše základního jmění a způsob splácení akcií

- počet a jmenovitou hodnotu akcií, jakož i určení, zda akcie znějí na jméno nebo na majitele

- způsob svolávání valné hromady, její působnost a rozhodování

- počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů a vymezení působnosti a rozhodování

- výši počátečního rezervního fondu a výši, kterou se bude ročně doplňovat

- způsob rozdělení zisku

- důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

- způsob zvyšování a snižování základního jmění

- postup při doplňování a změně stanov

6

Výše vkladu

Akcie můžete získat nákupem. Nákup většinou probíhá na příslušných obchodních místech. Nákup provedete za běžnou – tj. tržní hodnotu. Zakládáte-li akciovou společnost na základě veřejné výzvy, musíte nejdříve veřejnost informovat. Musíte poskytnout řádné a celistvé informace o době, přesném místě a způsobu úpisu akcií. Pokud vše proběhne řádně a dle zákona, můžete přistoupit ke svolání ustanovující valné hromady. Do doby, než proběhne zasedání ustanovující valné hromady, musíte splatit minimálně 30% upsaných akcií, aby společnost mohla vůbec vzniknout.

7

Řízení společnosti

Důležitým a stěžejním orgánem je valná hromada, ta může být: ustavující, řádná, mimořádná a náhradní. Ustanovující valná hromada – tato valná hromada rozhoduje jednak o založení společnosti, schvaluje stanovy a volí orgány a.s. Jako doklad pro zápis v OR slouží zápis, který je na ustanovující valné hromadě pořízen a notářsky potvrzen. Pokud zakládáte a.s. bez veřejného upisování akcií, stačí, aby se zakladatelé dohodli a splatili základní jmění společnosti před konáním ustanovující valné hromady. Valná hromada rozhoduje o:

- změně stanov

- rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění a vydání dluhopisů

- volbě a odvolání členů představenstva

- volbě a odvolání členů dozorčí rady

- schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém

- rozhodnutí o zrušení společnosti

8

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Tento orgán řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, avšak pouze jen do té míry, který umožňuje zákon nebo stanovy (určité řídící funkce mohou přecházet do působnosti valné hromady).

9

Dozorčí rada její členové dohlíží na činnost představenstva a také činností společnosti, které vedou k naplnění jejího předmětu podnikání.

10

Rozdělení zisku

Akcionář společnosti má právo na podíl z jejího zisku. Výši zisku k rozdělení určuje valná hromada. Pokud z ustanovení stanov týkajících se akcií s odlišným nárokem na podíl ze zisku nevyplývá něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Tyto rady mají pouze informativní charakter

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vyřídit živnostenský list
Chcete-li vykonávat samostatně výdělečnou činnost, podnikat, založit startup, neobejdete se bez živnostenského listu. S jeho vyřízením souvisí celá řa…
Jak se vyhnout prokrastinaci
Jak se vyhnout prokrastinaci | rady a tipy. To je v pohodě, udělám to zítra. Pokud si toto říkáme o většině věcí, které bychom měli v daný den udělat,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.