1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí ten, kdo zvíře prodává dále jen prodávající, na straně druhé stojí ten, který zvíře kupuje dále jen kupující.

O obou smluvních stranách uveďte co nejvíce informací, včetně jména a příjmení, rodného čísla, data narození, adresy trvalého bydliště aj.

Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku, konkrétně se jedná o § 588.

2

Předmět smlouvy

V prvním článku smlouvy popište, jakého zvířete se koupě týká.

Zejména uveďte:

- jméno
- datum narození
- plemeno
- druh
- pohlaví
- barva
- otec
- matka

3

Cena a předání

V druhém článku smlouvy specifikujte, jaká je kupní cena zvířete, jakým způsobem dojde k jejímu řádnému zaplacení a kdy a jakým způsobem dojde k předání zvířete.

Př. Zvíře je prodáváno za cenu ...............................,- Kč, (slovy .............................. korun českých). Částka je splatná nejpozději v den převzetí zvířete kupujícím, tj. ............ .

Dále zde uveďte prohlášení prodávajícího, ve kterém se prodávající zaručuje za zdravotní stav zvířete a za právní bezvadnost zvířete.

Ve smlouvě by mělo být zároveň prohlášení druhé strany – tj. kupujícího, že byl se zdravotním stavem zvířete řádně seznámen a že stav zvířete odpovídá kupní ceně, na které se s prodávajícím dohodli.

Kupující řádně obdržel tyto doklady:

- osvědčení o původu
- zdravotní průkaz
- veterinární osvědčení

4

Závěrečná ujednání

Pokud smluvní strany nedodrží předchozí ujednání, smlouva se automaticky ruší a pozbývá platnosti. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely za svobodné vůle, nikoli pod nátlakem, s jejím obsahem byly řádně srozuměny a souhlasí s ním. Na základě toho připojují své podpisy.

V podpisové doložce uveďte místo a datum, kdy je smlouva podepisována.
Platnosti nabývá smlouva většinou dnem podpisu.

Varování

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)