Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat mandátní smlouva | rady

Jak má vypadat mandátní smlouva | rady

Jak má vypadat mandátní smlouva | rady. Poskytovat služby je zcela běžnou záležitostí. Opakovaná činnost, kterou provádíte na profesionální úrovni, za určitý finanční obnos a v opakujícím se intervalu, by měla být ošetřena mandátní smlouvou. Jak by měla mandátní smlouva vypadat a jaké veškeré náležitosti by měla obsahovat, vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

O obou smluvních stranách uveďte co nejvíce informací, které máte k dispozici. Zejména uveďte název společnosti, sídlo společnosti, IČ, DIČ, bankovní spojení, spisovou značku a vložku, pod kterou je společnost vedena u příslušného krajského soudu, jméno a příjmení zastupující osoby. Je-li jedna ze stran zastoupena fyzickou osobou, uveďte jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo aj. Právní úprava je obsažena v obchodním zákoníku, konkrétně se jedná o §566 a § 576. Na straně jedné stojí společnost, která služby poskytuje, dále jen „mandatář,“ na straně druhé stojí společnost, která služby nakupuje, dále jen „mandant.“

2

Předmět smlouvy

V prvním článku smlouvy uveďte, jaké služby se mandatář zavazuje vykonávat pro mandanta. Př. Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře, který pro mandanta jeho jménem a na jeho účet uskuteční všechny potřebné právní a faktické úkony směřující k uplatnění, realizaci: zde uveďte, o jakou činnost se konkrétně jedná.

3

Práva a povinnosti mandatáře

Ve druhém článku smlouvy specifikujte především práva a povinnosti mandatáře, ke kterým se podpisem této mandátní smlouvy zavazuje. Také zde specifikujte náležitosti, které pro něj podpisem smlouvy vyplývají, jako je povinnost mlčenlivosti vůči mandantovi, ochrana osobních a obchodních zájmů mandanta apod. Mandatář je především povinen zajistit výkon předmětu smlouvy s odbornou péčí, profesionálním přístupem a zodpovědností. Může k výkonu činnosti využít služby a součinnosti s dalšími osobami. Veškeré závazky a povinnosti z této součinnosti spadají na něj, nikoli na mandanta. Dále je mandatář povinen pravidelně informovat mandanta o průběhu činnosti. Zejména by neměl mandatář svou činností ohrozit zájmy a dobrou pověst mandanta.

4

Práva a povinnosti mandanta

Mandant by měl mandatáři poskytnout veškeré podklady a informace potřebné pro výkon činnosti, ke které se zavazuje. Také by měl s mandatářem spolupracovat a poskytnout mu součinnost při realizaci předmětu smlouvy. Mandant by měl mandatáři vystavit Plnou moc, která bude sloužit k výkonu předmětu činnosti mandátní smlouvy. Mandant se rovněž zavazuje zaplatit mandatáři odměnu za jeho služby. Zároveň se zavazuje, že svou činností nebude mandatáři jakkoli škodit, záměrně zadržovat informace nebo stěžovat průběh realizace předmětu smlouvy.

5

Smluvní odměna

Rozepište, na jaké smluvní odměně se smluvní strany shodly. Př. Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně ve výši .......................................... za provedení předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Tento článek smlouvy by měl obsahovat rovněž způsob, jakým dojde k uhrazení smluvní odměny, v jakých intervalech, termínech apod. Také zde sepište podmínky v případě prodlení platby, tedy úrok z dlužné částky za každý dlužný den.

6

Závěrečná ustanovení

Uveďte, kdy smlouva nabývá platnosti. Smlouva nabývá platnosti většinou dnem jejího podpisu. Dále uveďte dobu, na kterou je smlouva uzavírána, zda-li na dobu určitou nebo neurčitou. Uveďte výpovědní lhůtu a podmínky výpovědi smlouvy platné pro obě smluvní strany. Veškeré změny týkající se mandátní smlouvy mohou být provedeny pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají za svobodné vůle, nikoli pod nátlakem a že byly s jejím obsahem řádně seznámeny a zcela mu rozumí. Podpisová doložka by měla být opatřena podpisem zástupců smluvních stran a razítkem společností.

Autor: arli444
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.