Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat kupní smlouva o koupi automobilu | rady

Jak má vypadat kupní smlouva o koupi automobilu | rady. Koupě auta je příjemnou záležitostí. Auto jste si pečlivě vybrali, prohlédli a zkušební jízda vás ubezpečila, že jste se rozhodli správně. Vaše rozhodnutí stvrdíte podepsáním smlouvy a koupí automobilu.Jak má kupní smlouva o koupi automobilu vypadat, a jaké náležitosti by měla obsahovat, vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí ten, kdo vůz prodává, dále jen prodávající. Na straně druhé stojí ten, který auto kupuje, dále jen kupující. O obou smluvních stranách uveďte co nejvíce možných informací včetně jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla, případně čísla občanského průkazu. Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku.

2

Čestné prohlášení prodávajícího

V prvním článku smlouvy uveďte čestné prohlášení prodávajícího, že je výlučným vlastníkem automobilu. Dále zde uveďte všechny dostupné informace o automobilu, který je předmětem koupě. Konkrétně se jedná o následující údaje:

- tovární značka

- rok výroby

- registrační značka

- výrobní číslo (VIN)

Případně uveďte další podrobnosti o automobilu, jako je:

- barva auta

- technický stav vozidla

3

Čestné prohlášení kupujícího

Druhý článek smlouvy by měl obsahovat čestné prohlášení kupujícího, že se pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla. Dále, že měl možnost si auto řádně prohlédnout

(i s pomocí odborníků).

4

Kupní cena

V tomto článku uveďte veškeré údaje o kupní ceně. Např.: Automobil uvedený v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši ..............................,- Kč (slovy ............................... Korun českých) tak jak stojí a leží, kupující automobil do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se za něho zaplatit kupní cenu.

5

Způsob úhrady

Podrobně sepište, jakým způsobem byla či bude uhrazena kupní cena. Zda-li se bude jednat o hotovostní platbu nebo platbu převodem z běžného bankovního účtu. Dále zde uveďte, kdy prodávající předá kupujícímu následující:

- malý technický průkaz

- velký technický průkaz

- 2 x klíče od vozidla

- doklad o zaplacení pojistného pro příslušný kalendářní rok

6

Přepis auta

Kupující by měl být zodpovědný za zprocesování přepisu auta v centrální evidenci držitelů motorových vozidel a vyřízení formalit kolem převodu pojistky. Prodávající na tomto základě udělí kupujícímu Plnou moc pro vyřízení výše uvedených formalit. Kupující hradí veškeré náklady spojené s přepisem auta a převodem pojistky.

7

Závěr

Obě smluvní strany si smlouvu řádně přečetly a seznámily se s jejím obsahem. Na základě toho uzavírají předmětnou smlouvu ze svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak má vypadat mandátní smlouva | rady
Jak má vypadat mandátní smlouva | rady. Poskytovat služby je zcela běžnou záležitostí. Opakovaná činnost, kterou provádíte na profesionální úrovni, za…