Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat smlouva o rezervaci nemovitosti | rady

Jak má vypadat smlouva o rezervaci nemovitosti | rady

Jak má vypadat smlouva o rezervaci nemovitosti | rady. Při koupi nemovitosti nepodceňujte všechny fáze její koupě včetně rezervace. I tu si pojistěte smluvním vztahem, abyste nepřišli o rezervační poplatek. Jaké náležitostí by měla smlouva o rezervaci nemovitosti obsahovat, vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

V úvodu smlouvy uveďte co nejvíce informací o obou smluvních stranách. Zejména název společnosti, její sídlo, IČ, DIČ, případně jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo nebo datum narození. Na straně jedné stojí prodávající na straně druhé zájemce.

2

Údaje o kupované nemovitosti

V prvním bodě smlouvy uveďte názvy a čísla dokumentů, podle kterých prodávající prokazuje nevýlučné vlastnictví předmětné nemovitosti a oprávnění k jejímu prodeji. Ve většině případů se jedná o kupní smlouvu, kolaudační rozhodnutí a list vlastníků, který vydává příslušný katastrální úřad. Zároveň by mělo být v tomto bodě uvedeno prohlášení prodávajícího, že na předmětné nemovitosti neváznou žádná břemena a dluhy. Pokud ano, měly by zde být řádně uvedeny a rozepsány.

3

Prohlášení zájemce

Ve druhém odstavci uveďte prohlášení zájemce, ve kterém potvrdí svůj zájem o koupi předmětné nemovitosti. Dále v tomto odstavci uveďte, že se prodávající zavazuje po dobu ..... kalendářních dnů k rezervaci nemovitosti pro zájemce. Tzn., že během této doby nepřevede vlastnické právo k předmětné nemovitosti na třetí osobu ani neuzavře smluvní ujednání, které by k převodu vlastnického práva na třetí osobu směřovalo.

4

Rezervační poplatek

Detailně rozepište kdy, jakým způsobem a v jaké výši uhradil zájemce rezervační poplatek prodávajícímu. Prodávající částku řádně a v plné výši přijal.

5

Uzavření kupní smlouvy

Zde uveďte, kdy a v jakém termínu uzavřou obě smluvní strany řádnou a plnohodnotnou kupní smlouvu na předmětnou nemovitost. Případně zde uveďte sankční podmínky, které vyplynou pro obě zúčastněné strany v případě nedodržení podmínek smlouvy a neuzavření kupní smlouvy.

6

Závěrečná ustanovení

V závěru smlouvy uveďte dobu, na jakou je smlouva uzavírána. Dále, že obě smluvní strany uzavírají smlouvu za svobodné vůle, nikoli pod nátlakem a na základě toho připojují své podpisy. Smlouvu vyhotovte ve dvou stejnopisech, každá ze zúčastněných stran obdrží jeden originál. Podpisy na smlouvě nemusí být notářsky ověřeny.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak má vypadat mandátní smlouva | rady
Jak má vypadat mandátní smlouva | rady
Jak má vypadat mandátní smlouva | rady. Poskytovat služby je zcela běžnou záležitostí. Opakovaná činnost, kterou provádíte na profesionální úrovni, za…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.