Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat konzultantská smlouva | rady

Jak má vypadat konzultantská smlouva | rady. Konzultant patří ke stále se častěji vyskytujícím pracovním pozicím. Pro poskytování řádných a kvalitních konzultantských služeb je potřeba mít řádnou a kvalitní smlouvu o jejich poskytování. Jak má vypadat konzultantská smlouva? A jaké náležitosti by měla obsahovat? To vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí fyzická osoba nebo společnost, která konzultantské služby nakupuje, dále jen „Zadavatel“, na straně druhé stojí fyzická osoba nebo společnost, která služby poskytuje, dále jen „konzultant“. V úvodu smlouvy uveďte o obou smluvních stranách co nejvíce kontaktních informací. Jméno a příjmení osob uzavírajících předmětnou smlouvu, případně název společnosti, IČ, DIČ, také adresu trvalého bydliště, případně sídlo firmy. Tento typ smlouvy právně spadá do obchodního zákoníku, konkrétně se jedná o zákon č. 513/1991 Sb.

2

Úvodní ustanovení

V prvním článku smlouvy specifikujte, na základě jakého oprávnění bude konzultant poskytovat zadavateli své služby.

3

Předmět smlouvy

Zde uveďte, jaké konkrétní služby se konzultant zavazuje na základě předmětné smlouvy poskytovat. př. Předmětem této smlouvy je jednak závazek Konzultanta poskytovat výhradně Zadavateli odborné konzultace v oblasti ………………………….

4

Odměna

V tomto článku smlouvy co nejpřesněji definujte, jaká přísluší konzultantovi za jeho služby odměna. Zejména uveďte:

- výši částky

- splatnost částky

- účetní doklad, na jehož základě bude odměna vyplacena (faktura)

Dále rozveďte, zda-li odměna pokrývá veškeré finanční nároky konzultanta nebo budou-li další výdaje spojené s jeho činností hrazeny zvlášť. Pokud ano, i zde specifikujte, na základě jakých podkladů budou další výdaje konzultantovi hrazeny. Také uveďte, zda-li je konzultant plátcem DPH, pokud ano, upravte cenu za jeho služby. Ve smlouvě vypište cenu bez DPH, sazbu DPH a konečnou sumu včetně DPH.

5

Platnost smlouvy

Smlouvu můžete uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. V obou případech uveďte podmínky, za kterých bude platnost smlouvy prodloužena nebo naopak, za jakých podmínek lze smlouvu vypovědět. Při formulaci těchto bodů buďte obzvláště opatrní.

6

Podmínky spolupráce

V tomto odstavci sepište veškeré požadavky a nároky, které po konzultantovi vyžadujete a z jeho strany očekáváte. Co nejpřesněji specifikujte veškeré podmínky, které jsou nezbytné pro hladký průběh spolupráce. Také zde uveďte, že veškeré závazky a pohledávky, které vzniknou činností konzultanta, nepřechází na zadavatele. Zadavatel se distancuje od veškeré činnosti konzultanta.

7

Ochrana informací, povinnost mlčenlivosti

Konzultant se zavazuje k povinnosti mlčení a ochrany informací, které se v průběhu činnosti o zadavateli, případně od zadavatele dozvěděl. Důvěrné a citlivé informace zde blíže definujte a rozveďte je. Zadavatel zde může připojit sankční ustanovení, které uplatní v případě porušení tohoto bodu smlouvy. Obě strany se zavazují ke vrácení veškerých písemností druhé straně a k povinnosti mlčenlivosti týkající se předaných informací. Povinnost mlčenlivosti uzavřete alespoň na dobu trvání 1 roku po skončení platnosti smlouvy. Veškeré změny a úpravy provádějte pouze formou číslovaných dodatků ke smlouvě.

8

Závěrečná ustanovení

Napište zde, kdy smlouva nabývá platnosti, většinou to bývá dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Také uveďte, zda je smlouva uzavírána za svobodné vůle a za výhodných podmínek. Na závěr připojte místo, datum uzavření smlouvy a podpisové doložky obou smluvních stran.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak má vypadat mandátní smlouva | rady
Jak má vypadat mandátní smlouva | rady. Poskytovat služby je zcela běžnou záležitostí. Opakovaná činnost, kterou provádíte na profesionální úrovni, za…
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Jak reklamovat ojeté auto | rady
Jak reklamovat ojeté auto | rady. Nová auta jsou drahá a rychle ztrácejí na hodnotě. Proto se mnoho lidí uchyluje k nákupu ojetých aut. V autobazarech…
Jak převést nemovitost | rady
Jak převést nemovitost | rady. Dům, byt, zahrada - všechny tyto nemovitosti mají velkou hodnotu, a proto si při převodu snad každý přeje, aby nenastal…