Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat Smlouva o dílo pro tvorbu www prezentace a jejího servisu | rady

Jak má vypadat Smlouva o dílo pro tvorbu www prezentace a jejího servisu | rady

Jak má vypadat Smlouva o dílo pro tvorbu www prezentace a jejího servisu | rady. V dnešní době začíná platit nepsané pravidlo, kdo není na Internetu, jako by nebyl. Jste-li na samém počátku a řešíte problém, kdo, kdy a za jakých podmínek vám vytvoří webové stránky, tak následující řádky jsou určeny právě vám. Najít vhodného dodavatele není vzhledem k rozmanité nabídce složité. Dávejte si však pozor, abyste měli po právní stránce vše v pořádku. Jak by měla Smlouva o tvorbu díla – konkrétně webové prezentace včetně jejího servisu vypadat - vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí zájemce o tvorbu www stránek – dále jen „objednatel“, na straně druhé stojí společnost, která webovou prezentaci zhotoví – dále jen „zhotovitel“. V úvodu Smlouvy uveďte o obou smluvních stranách co nejvíce kontaktních informací. Jméno a příjmení osob uzavírajících předmětnou smlouvu, případně název společnosti, IČ, DIČ, také adresu trvalého bydliště, případně sídlo firmy. Tento typ Smlouvy právně spadá do obchodního zákoníku, konkrétně se jedná o § 536 OZ.

2

Předmět plnění

V tomto odstavci definujte služby, které zhotovitel poskytuje, termín registrace domén a termín dokončení a předání webové prezentace objednateli. Služby, které se zhotovitel ve Smlouvě zaváže poskytnout, můžete popsat následujícím způsobem: Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že bude na základě svých oprávnění, zkušeností a znalostí a dále dle podkladů objednatele poskytovat tyto služby: - výroba návrhu Internetové prezentace - realizace výroby Internetové prezentace, rozsah viz příloha - provede aktualizace a úpravy Internetové prezentace - publikuje Internetovou prezentaci na Internetu - poskytne FTP prostor pro prezentaci na svém web serveru s IP: Termín registrace domén je velmi důležitý, do Smlouvy jej můžete začlenit následovně: Zhotovitel se dále zavazuje, že provede v termínu nejdéle do …… zaregistrování domény 2. úrovně s názvem …………............. cz a v termínu do …………. dnů po předání podkladů objednatelem realizaci Internetové prezentace za podmínek uvedených níže. Můžete myslet na zadní vrátka a uvést zde podmínky pro případ, že webová prezentace nebude dokončena v termínu. Specifikujte zde podmínky pro případ posunutí termínu. Vyhnete se tak pozdějším komplikacím a možným obstrukcím ze strany zhotovitele.

3

Cena a platební podmínky

Záleží jen na vás, jaký způsob úhrady služeb zvolíte. Můžete služby zaplatit jednorázově, v měsíčních cyklech či ročním paušálem. Je to opravdu jen na vás. Pro představu uvádíme, jak můžete platební podmínky nastavit: - jednorázový poplatek za návrhy, úpravy a realizaci Internetové prezentace, registrace domén a služby s tím spojené ………… Kč - měsíční paušální poplatek za správu Internetové prezentace a služby s tím spojené ………… Kč Měsíční poplatky jsou splatné vždy za celé kalendářní období ………….., a to vždy do ………. dne prvního měsíce následujícího po skončení předchozího období, dle daňového dokladu zaslaného zhotovitelem. Neopomeňte uvést také sankční podmínky, výši pokut a jejich splatnost v případě nedodržení podmínek Smlouvy – jak ze strany objednatele, tak ze strany zhotovitele.

4

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje služby provádět v souladu se zákony České republiky a mezinárodně platnými předpisy. Rovněž musí respektovat vývoj v oblasti informačních technologií a věcné požadavky objednatele plnit v jeho souladu. Zhotovitel zodpovídá za služby po stránce technické, programové a funkční. Za obsahovou stránku je plně zodpovědný objednatel, stejně tak je zodpovědný za včasné a řádné odevzdání podkladů nutných pro tvorbu webové prezentace. Zhotovitel poskytuje na své služby záruční lhůtu, na její délce se musí smluvní strany dohodnout individuálně. Objednatel je povinen nahlásit vady bezprostředně po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen zajistit nápravu reklamačních vad v rozporu s předanými podklady nejdéle do: - ………… hodin u textových vad - ………… hodin u grafických vad - ………… hodin u vad spojených s hostingem prezentace Ostatní vady budou odstraněny nejdéle do ……. dnů po jejich nahlášení objednatelem. Ne všechny vady lze zahrnout do reklamací. Za záruční vady nelze považovat: - vady způsobené konáním objednatele - nesprávnou obsluhou produktu nebo Internetové prezentace - nedodržením obchodních podmínek objednatelem - neoprávněným nebo neodborným zásahem do produktu V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, je povinen objednateli poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla či uhradit náklady spojené s opravou poskytnutou třetí osobou. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli podmínky a neumožní mu odstranění závad, je povinen zhotoviteli uhradit servisní zásah a vzniklé náklady. Sankčních ustanovení může být více. Záleží jen na vás, jaké do Smlouvy zahrnete.

5

Práva a povinnosti obou účastníků

Zhotovitel odpovídá objednateli za:

- kvalitu a odbornou správnost poskytovaných služeb

- za poskytnutí informací umožňujících další rozvíjení vzájemné spolupráce na základě nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje v této oblasti, seo, copywriting, w3c validita, přístupnost

- za provedení aktualizace WWW stránek na základě objednávky a podkladů k aktualizaci předaných objednatelem, a to nejpozději do dnů od data předání Objednatel se zavazuje:

- poskytnout podklady dle bodu I. a plnit své peněžité závazky

- řádně a včas předat podklady pro výrobu a úpravy Internetové prezentace

- zajistit potřebnou součinnost po celou dobu platnosti této Smlouvy

- vytvořit zhotoviteli veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jeho práce

6

Závěrečná ustanovení

Zde uveďte dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, výpovědní lhůtu Smlouvy platnou pro obě smluvní strany a možnosti odstoupení od Smlouvy v případě porušení smluvních podmínek. Rovněž zde uveďte jména osob, které budou zodpovědné za řešení běžných záležitostí vyplývajících ze Smlouvy: Za objednatele .………………………. a za zhotovitele …………………. Obě strany by se měly zavázat ke vrácení veškerých písemností druhé straně a k povinnosti mlčenlivosti týkající se předaných informací. Povinnost mlčenlivosti uzavřete alespoň na dobu trvání 1 roku po skončení platnosti Smlouvy. Veškeré změny a úpravy provádějte pouze formou číslovaných dodatků ke Smlouvě. Také upřesněte, kdy Smlouva nabývá platnosti a zda je uzavírána za svobodné vůle a za výhodných podmínek.

Varování

Pokud řešíte konkrétní případ, poraďte se s právníkem. Sestavení Smlouvy o realizaci webové prezentace a jejího servisu není vhodné podceňovat.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články