Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat smlouva o tichém společenství | rady

09. Listopad 2020
Jak má vypadat smlouva o tichém společenství | rady

Jak má vypadat smlouva o tichém společenství | rady. Pokud se rozhodnete do svého podnikání přizvat tichého společníka, či jste sami v jeho pozici, budete potřebovat dobře zpracovanou smlouvu. V ní byste měli myslet především na všechny okolnosti, které mohou v průběhu společného podnikání nastat. Následujících pár řádků vám řekne, jak by měla dobrá smlouva o tichém společenství vypadat.

1

Smluvní strany

Na jedné straně stojí soukromá společnost, jejíž podíl se přenechává dále jen „podnikatel“ a na straně druhé nabyvatel podílu dále jen „tichý společník“. V úvodu smlouvy je potřeba uvést název firmy, sídlo firmy, IČ, DIČ, spisovou značku a název soudu, kde je společnost vedena. Rovněž nezapomeňte uvést iniciály, kým je zastoupena. Čím více informací vypíšete o jejím zástupci, tím lépe. Na straně druhé je potřeba uvést veškeré iniciály tichého společníka. Nejen jméno a příjmení, trvalé bydliště či rodné číslo, nezapomeňte také na číslo občanského průkazu. Opravdu je lépe v úvodu smlouvy poznamenat všechny dostupné informace o obou smluvních stranách. Smlouva o tichém společenství nachází svoji úpravu v obchodního zákoníku. 

2

Předmět smlouvy

Tichý společník poskytuje podnikateli majetkový vklad pro jeho podnikání. Za tento vklad získává za podmínek dále stanovených podíl na čistém zisku.

3

Majetkový vklad a podíl na zisku

Jedná se o nejpodstatnější část smlouvy, kde musí být velmi detailně specifikovány následující body:

- výše majetkového vkladu: Tichý společník se zúčastňuje na podnikatelské činnosti v rozsahu celého předmětu činnosti podnikatele peněžitým vkladem ve výši …………………….. Kč (slovy …………………………….. Kč).

- výše podílu na čistém zisku: Podíl tichého společníka na čistém zisku činí ……… %, totéž platí o podílu na případné ztrátě.

- podmínky, za nichž se převedení majetkového vkladu uskuteční: Peněžitý vklad se zavazuje tichý společník převést na běžný účet podnikatele ……………. nejpozději do ………….

Nezapomeňte také uvést, zda tichý společník je či není povinen zvyšovat svůj vklad. Jakým způsobem dojde k navýšení či snížení vkladu v případě ztrát či výnosů firmy, a jak bude rozdělen zisk.

4

Práva a povinnosti vůči třetím osobám

Je důležité myslet na práva a povinnosti vůči třetím osobám vzniklé z podnikání. Tato práva a povinnosti vznikají pouze podnikateli. Odpovědnost na tichého společníka přechází ve chvíli kdy:

- jeho jméno je obsaženo ve firmě podnikatele

- nebo oznámí osobě, s níž jedná podnikatel o uzavření smlouvy, že oba podnikají společně.

5

Postavení tichého společníka

V tomto odstavci smlouvy vyjmenujte všechna práva a povinnosti tichého společníka. Je potřeba nezapomenout na práva vyplývající z vložení majetkového vkladu– tj. právo nahlížet do účetních dokladů a záznamů týkajících se podnikání, jehož se účastní, právo na stejnopis schválené roční účetní závěrky a právo na následné vyplacení podílu ze zisku. Nezapomeňte také na situaci zcela opačnou – tj. práva tichého společníka v případě ztráty. Dbejte také na specifikaci situací, kdy zaniká účast společníka na podnikání.

Nejčastější důvody zániku tichého společenství jsou:

- uplynutí doby, na kterou byla předmětná smlouva uzavřena

- výpověď smlouvy, pokud nebyla smlouva uzavřena na dobu určitou

- dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu

- ukončení podnikání, na něž se smlouva vztahuje

- prohlášení konkursu na majetek podnikatele nebo zamítnutí insolventního návrhu na majetek podnikatele pro nedostatek majetku

- prohlášení konkursu na majetek tichého společníka

6

Závěrečná ustanovení

Zde uveďte dobu, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědní lhůtu smlouvy platnou pro obě smluvní strany a možnosti odstoupení od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek. Také upřesněte, kdy smlouva nabývá platnosti, a zda je uzavírána za svobodné vůle a za výhodných podmínek. Podpisy obou smluvních stran by měly být notářsky ověřeny.

Varování

Poraďte se s právníkem. Sestavení smlouvy o tichém společenství není vhodné podceňovat. Snažte se, aby smlouva byla úplná a obsahovala vše potřebné, jinak můžete v pozdějších chvílích - při účasti na podnikání litovat.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.