Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat Smlouva o sdružení fyzických osob | rady

Jak má vypadat Smlouva o sdružení fyzických osob | rady. Jste fyzická osoba-podnikatel? Chcete spolupracovat s jinou fyzickou osobou-podnikatelem (či více fyzickými osobami-podnikateli)? Tak sepište Smlouvu a vytvořte sdružení dvou či více podnikatelů. Sdružení nemá právní subjektivitu, nikde se neregistruje, nemusíte ho nikde hlásit. Sdružení vzniká podepsáním Smlouvy o jeho vzniku. Jak má Smlouva vypadat? Jaké náležitosti by měla obsahovat? Následujících pár řádků vám poskytne odpovědi na tyto otázky.

1

Smluvní strany

Smlouva je platná pouze v písemné podobě. Ve Smlouvě musíte uvést veškeré dostupné informace o jednotlivých zástupcích smluvních stran. Především nezapomeňte na jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. Je vhodné dopsat doplňující informace sestávající se především z kontaktních informací, které se mohou hodit pro pozdější potřeby. Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku, konkrétně se jedná o §829.

2

Účel, název, sídlo a předmět činnosti sdružení Popište účel, za kterým sdružení zakládáte: př. Účelem sdružení je ……………………………………………………… společně a na společný účet (dále jen „společná činnost“); za tímto účelem budou účastníci vést i společné účetnictví. Uveďte název sdružení, pod kterým budete při výkonu společné činnosti vystupovat: př. Účastníci se dohodli, že při výkonu společné činnosti podle této Smlouvy budou používat názvu „ ……………………“ Také neopomeňte zahrnout do Smlouvy sídlo sdružení: př. Sídlem sdružení je ……………………………………, ulice ……………………………………, PSČ …………………. Předmětem činnosti sdružení myslíme způsob výkonu společné činnosti, který můžeme ve Smlouvě popsat následujícím způsobem: Účastníci se dohodli, že a) pan ………………… bude ………………………………………………………………………… b) pan ………………… bude ………………………………………………………………………… c) pan ………………… bude …………………………………………………………………

3

Majetkový vklad, účet sdružení, výše podílů a účetní závěrka Každý z účastníků může pro potřebu společné činnosti poskytnout počáteční majetkový vklad. Jejich přehled a výši můžeme zahrnout do Smlouvy následujícím způsobem: Účastníci se dohodli, že poskytnou pro potřebu společné činnosti níže uvedené majetkové hodnoty 1. ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………..... Účastníci sdružení by měli veškeré finanční prostředky sdružovat na jediném bankovním účtu. Prostřednictvím tohoto účtu by měli provádět veškeré příchozí a odchozí platby, samozřejmě nejedná-li se o hotovostní platby z pokladny. Zároveň uveďte číslo účtu a bankovní ústav, kde byl účet založen. Zdůrazněte, kdo z účastníků má podpisové právo a přístup k tomuto účtu, a za jakých podmínek může být zřízeno dispoziční právo další osobě či osobám. Účastníci se podílejí na nákladech a na zisku společně a nerozdílně. Každý z účastníků disponuje svým předem stanoveným podílem, výši podílů můžete měnit po vzájemné dohodě s ostatními účastníky písemným dodatkem ke Smlouvě. Nezapomeňte na možnost zcela opačnou – tj. podmínky fungování a podílení se na nákladech a zisku v případě neschopnosti jednoho z účastníků podílet se na společné činnosti. Průběžné vyúčtování byste měli provádět vždy po skončení příslušného čtvrtletí. Po ukončení příslušného kalendářního roku jste povinni provést účetní závěrku – vyúčtování společné činnosti za uběhlý kalendářní rok. Roční účetní závěrka je výchozím podkladem pro dělení nákladů, zisků nebo ztrát mezi jednotlivé společníky. Každý ze společníků je povinen danit svůj zisk zvlášť.

4

Vztahy mezi účastníky

Určitá rozhodnutí a běžné záležitosti týkající se společné činnosti je oprávněn každý z účastníků vyřizovat sám, musí však ostatní společníky o této skutečnosti obeznámit. Jsou však určité případy, o kterých musí rozhodnout všichni společníci. Konkrétně se jedná o:

- nákup a prodej věcí sdružení v pořizovací hodnotě vyšší než ................ Kč

- přijetí nebo propuštění zaměstnanců, včetně stanovení výše jejich mzdy (odměny)

- přijetí nebo poskytnutí úvěru

- veškeré nakládání s finančními prostředky sdružení v částce vyšší než ................. Kč

- nakládání s pohledávkami sdružení v částce vyšší než .................. Kč

- sjednání nájmu nebo podnájmu nebytových prostor

- další záležitosti, které se mohou podstatným způsobem dotknout zájmů některého z účastníků

5

Práva a povinnosti účastníka

Účastník má právo být o všem pravdivě a v dostatečném předstihu informován. Po dobu trvání Smlouvy nesmí žádný z účastníků vykonávat činnost, která je předmětem společné činnosti sdružení. V případě porušení konkurenční doložky jsou oprávněni ostatní účastníci vymáhat náhradu škody. Přistoupení nového účastníka je možné pouze v případě bezvýhradného souhlasu všech účastníků sdružení, a to písemným dodatkem Smlouvy. Účastník smí být vyloučen v případě, kdy opakovaně poruší některou ze svých povinností, a to opět za souhlasu všech ostatních účastníků. Sám účastník smí ze sdružení vystoupit v případě:

- písemné dohody uzavřené se všemi ostatními účastníky

- písemné výpovědi; výpovědní lhůta činí ……….. měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslednímu z ostatních účastníků doporučeným dopisem.

6

Rozpuštění sdružení

Sdružení může být rozpuštěno:

- dohodou účastníků učiněnou v písemné formě

- písemnou výpovědí danou předposledním z účastníků

- uplynutím doby, na kterou bylo založeno

7

Majetkové vypořádání; doba, na kterou je sdružení založeno; účinnost a platnost Smlouvy V případě ukončení činnosti sdružení mají všichni účastníci právo na vrácení hodnot, které poskytli pro potřeby činnosti sdružení. Majetkové vypořádání se řídí § 839 až 841 občanského zákoníku. Je dobré, abyste stanovili dobu, na kterou sdružení zakládáte. Dobu lze v případě potřeby písemnou dohodou prodloužit. př. Sdružení je založeno na dobu ………………. roku, tj. od podpisu smlouvy do ………………. . Dohodou všech společníků může být doba trvání sdružení prodloužena. Smlouva většinou nabývá platnosti dnem podpisu všech zúčastněných stran, respektive dnem podpisu posledního z účastníků.

Tyto rady mají pouze informativní charakter. Budete-li řešit obdobnou situaci, poraďte se raději se svým právníkem.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.