Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat směnku

O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchodníky a právnickými osobami, ale také mezi fyzickými osobami-nepodnikateli. Člověk vystavující směnku si často ani neuvědomuje, do jaké dluhové pasti může spadnout. Zaplakat ovšem může i věřitel - nebude-li směnka obsahovat všechny náležitosti, je velice pravděpodobné, že své peníze nikdy více neuvidí. Článek obsahuje postup, jak napsat nejjednodušší typ směnky, a to směnku vlastní.

1

Připravte směnku

Směnku vždy vyhotovte v písemné formě.

Není pravda, že by musela být vystavena na nějakém speciálním formuláři. Rozhodující je obsah! Směnka může být celá napsána vlastní rukou, a to na obyčejném papíře. Zákon dokonce nevylučuje, aby náležitosti směnky obsahoval např. papírový ubrousek, dřevěná deska nebo sklo či jakýkoli jiný podklad. Napíšete-li směnku v hospodě na tácek od piva a bude-li obsahovat všechny náležitosti, pak je platná.

2

Dbejte na obsah směnky

Je důležité, aby směnka obsahovala všechny zákonné náležitosti.

Do směnky uveďte:

1.OZNAČENÍ, ŽE SE JEDNÁ O SMĚNKU - označení "směnka" musí být obsažen ve vlastním vlastní textu listiny, nestačí uvést pouze v nadpisu.
2. PŘÍSLIB ZAPLATIT URČITOU PENĚŽITOU SUMU - příslib nesmí být vázán na žádnou podmínku! Peněžitou sumu uveďte číslicemi i slovy (v případě rozporu má přednost částka napsaná slovy)
3. ÚDAJ O SPLATNOSTI -den uveďte číslicí a měsíc slovy (např. 31. srpna 2013)
4. MÍSTO, KDE MÁ BÝT PLACENO - směnka musí být v daném místě a čase předložena výstavci, výstavce sám není povinen vyhledat věřitele
5. JMÉNO SUBJEKTU, NA JEHOŽ ŘAD MÁ BÝT PLACENO - údaj o věřiteli
6. DATUM A MÍSTO VYSTAVENÍ SMĚNKY
7. PODPIS VÝSTAVCE. I když je směnka napsaná na počítači, výstavce se musí podepsat vlastní rukou. Podpis uvádějte až na konec směnky. Podpis nemusí být úředně ověřen.

Zvláštní pozor věnujte peněžité (směnečné) sumě. Peněžitou sumu vyjádřenou slovy napište vcelku (např. stopadesátosmtisíckorunčeských). Napíšete-li sumu několika slovy, bude platit nejnižší suma! (snadno byste mohli vystavit směnku např. na 8,- Kč)

3

Vyhněte se cizojazyčným výrazům

Je nutné, aby celá směnka byla napsána v jednom jazyce. Držte se proto češtiny a nepokoušejte se směnku "okrášlit" tím, že některé termíny použijete v angličtině nebo němčině. To platí i pro označení měny, ve které má být zaplacen směnečný peníz!

4

Neuvádějte důvod

Vystavujete-li směnku, neuvádějte důvod, na základě kterého tak činíte. U směnky stačí, obsahuje-li bezpodmínečný příslib zaplatit určitou peněžitou sumu. Do směnky se nepíše důvod, proč tak činíte (např. z titulu půjčky, náhrady škody, bezdůvodného obohacení atd.), jako je tomu u smluv.

5

Vzor

SMĚNKA

V____________ dne _____________ (datum a místo vystavení směnky)

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne ____________ na řad pana/paní________________, r.č.______________, bytem_______________ směnečnou sumu ve výši _______________., slovy: ________________. Směnka je splatná v _______________.

___________________(výstavce)
r.č._________________
bytem ______________
__________________ (podpis)

Podrobnosti upravuje zákon směnečný a šekový.

Směnečné právo je velmi formální a malá chyba, která by ve smlouvách byla snadno přehlédnutelná, může vyvolat neplatnost celé směnky. Směnky se proto doporučuje vystavovat jen těm, kteří problematice dobře rozumí. Jinak se snadno stanete obětí podvodu nebo dokonce vlastní chyby.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak hledat v insolvenčním rejstříku
Insolvenční rejstřík je veřejný seznam spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, který obsahuje údaje o dlužnících a o insolvenčních řízeních. Základní…
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady. Dluží-li vám někdo peníze po splatnosti pohledávky, není dobré jen nečinně sedět a čekat, až zaplatí. Dlužník…
Obrázek není k dispozici
Jak uznat dluh - vzor
21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Čím obvyklejšími se půjčky stal…
Obrázek není k dispozici
Jak napsat splátkový kalendář
Splátkový kalendář je hojně využíván bankovními institucemi, podnikateli ale i "obyčejnými" lidmi, kteří někomu půjčili peníze nebo kterým byla způsob…
Obrázek není k dispozici
Jak ve smlouvě sjednat úroky z prodlení
Již mnoho bylo napsáno o smluvní pokutě a o jejím využití v praxi a na toto téma lze najít na internetu mnoho článků. Vedle smluvní pokuty, byla-li me…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.