1

VYPLŇTE HLAVIČKU NÁVRHU

Okresnímu soudu v …...
(adresa soudu)

Otec: …..., nar. dne ….., trvale bytem …...

Syn: ….., nar. dne …...., trvale bytem …....

Návrh na zrušení výživného ke zletilému dítěti

Dvojmo!

Přílohy: - dle textu

2

UVEĎTE, JAKÝM TITULEM BYLO O VÝŽIVNÉM ROZHODNUTO NAPOSLEDY

I.

Jsem rozvedený a z manželství mám jednoho syna, který byl na dobu po rozvodu svěřen do péče matky, zatímco mi byla uložena povinnost platit mu výživné.

Naposledy bylo o výživném rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v ….... ze dne ....., sp. zn. …..., ve kterém mi bylo uloženo poskytovat synovi výživné ve výši ….. měsíčně, splatné vždy k ….. dni v měsíci k rukám matky.

V mezidobí již syn nabyl zletilosti a proto jsem od jeho 18. narozenin posílal peníze na jeho účet. Výživné jsem vždy platil řádně a včas.

Důkaz:
- kopie rozsudku Okresního soudu v ….
- kopie rodného listu syna

3

PEČLIVĚ ZDŮVODNĚTE, PROČ ŽÁDÁTE ZRUŠENÍ VÝŽIVOVACÍ POVINNOSTI

II.

Do ..... jsem pracoval jako ….. s čistým měsíčním příjmem.... . Z důvodu nadbytečnosti mi byl pracovní poměr ukončen výpovědí k ….. a již více než ..... jsem evidovaný na Úřadu práce jako nezaměstnaný. Ačkoli práci aktivně hledám, nikde mě nechtějí zaměstnat. Pobírám sociální dávky ve výši …... . Jiný příjem nemám. Žiji sám v pronájmu a moje měsíční náklady jsou ….. . Z výše uvedeného je patrné, že nejsem schopen pokrýt ani náklady na svou osobu, natož platit synovi výživné. Abych dostál svým závazkům, již několikrát jsem si musel vypůjčit peníze od …... . Tuto finanční částku jsem ale povinen vrátit.

V červnu syn odmaturoval a tvrdil mi, že pokračuje ve studiu na vysoké škole. Včera mi hádce řekl, že to není pravda a že již …. měsíce pracuje na dohodu o pracovní činnosti s čistým měsíčním příjmem ….. u počítačové firmy, jejíž jméno mi ale odmítl sdělit.

Závěrem uvádím, že nevlastním žádnou nemovitost, automobil ani jiný obdobný majetek. Vyživovací povinnost k jinému dítěti než k synovi nemám. Domnívám se, že syn je schopen se sám živit a žádám soud, aby rozhodl, že moje vyživovací povinnost k němu se zrušuje s účinností k …., kdy syn úspěšně odmaturoval.

Důkaz:
- zpráva z Úřadu práce
- zpráva OSSZ
- smlouva o půjčce
- výpovědí účastníků

4

V ZÁVĚRU NÁVRHU FORMULUJTE PETIT

III.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující

rozsudek:

Vyživovací povinnost otce....., nar. dne....... vůči synovi…......, nar. dne....., naposledy stanovená rozsudkem Okresního soudu v …... ze dne.... č.j. …... se zrušuje, a to s účinností od ….... .“

V …. dne …..

Vlastnoruční podpis

5

NÁVRH DORUČTE SOUDU

Když máte návrh přečtený, 2x ho vytiskněte, podepište a doručte soudu. Příslušným je ten soud, v jehož obvodu dítě bydlí. Pokud ho budete doručovat prostřednictvím pošty, odešlete dopis doporučeně (podací lístek vám bude sloužit jako důkaz, že jste návrh odeslali). V případě, že bydlíte nedaleko, můžete návrh zanést přímo na podatelnu soudu. V takovém případě vytiskněte návrh 3x. Na jedno vyhotovení dostanete na podatelně razítko.

Ať už návrh doručujete jakkoli, nezapomeňte na přílohy. Ty se k návrhu připojují vždy 1x. Stačí prosté kopie, v případě potřeby vás soud včas vyzve k předložení originálu či úředně ověřené kopie.

Tipy

Druhá strana zpravidla nechce o výživné přijít, proto se obrátí na advokáta. I vy se můžete nechat zastoupit advokátem, a to dokonce bezplatně, jste-li nemajetní a je-li to třeba k ochraně vašich zájmů. Musíte ale obrátit na soud a o ustanovení právního zástupce požádat.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (4 votes)