Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se domáhat zrušení výživného

17. Duben 2013

Je-li vámi vyživovaná osoba (zpravidla dítě) se schopna sama živit, požádejte soud, aby rozhodl o zrušení vyživovací povinnosti. Byla-li vám dříve stanovena vyživovací povinnost rozsudkem / dohodou schválenou soudem a neobrátíte-li se na soud s žádostí o zrušení vyživovací povinnosti, vystavujete se riziku, že u vašich dveří jednou zazvoní exekutor. Vyživovací povinnost může zaniknout jak ke zletilému dítěti (přestane studovat, má vlastní příjem, fyzicky vás napadá), tak k nezletilému (zdědí majetek).

1
VYPLŇTE HLAVIČKU NÁVRHU Okresnímu soudu v …... (adresa soudu) Otec: …..., nar. dne ….., trvale bytem …... Syn: ….., nar. dne …...., trvale bytem ….... Návrh na zrušení výživného ke zletilému dítěti Dvojmo! Přílohy: - dle textu
2
UVEĎTE, JAKÝM TITULEM BYLO O VÝŽIVNÉM ROZHODNUTO NAPOSLEDY I. Jsem rozvedený a z manželství mám jednoho syna, který byl na dobu po rozvodu svěřen do péče matky, zatímco mi byla uložena povinnost platit mu výživné. Naposledy bylo o výživném rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v ….... ze dne ....., sp. zn. …..., ve kterém mi bylo uloženo poskytovat synovi výživné ve výši ….. měsíčně, splatné vždy k ….. dni v měsíci k rukám matky. V mezidobí již syn nabyl zletilosti a proto jsem od jeho 18. narozenin posílal peníze na jeho účet. Výživné jsem vždy platil řádně a včas. Důkaz: - kopie rozsudku Okresního soudu v …. - kopie rodného listu syna
3
PEČLIVĚ ZDŮVODNĚTE, PROČ ŽÁDÁTE ZRUŠENÍ VÝŽIVOVACÍ POVINNOSTI II. Do ..... jsem pracoval jako ….. s čistým měsíčním příjmem.... . Z důvodu nadbytečnosti mi byl pracovní poměr ukončen výpovědí k ….. a již více než ..... jsem evidovaný na Úřadu práce jako nezaměstnaný. Ačkoli práci aktivně hledám, nikde mě nechtějí zaměstnat. Pobírám sociální dávky ve výši …... . Jiný příjem nemám. Žiji sám v pronájmu a moje měsíční náklady jsou ….. . Z výše uvedeného je patrné, že nejsem schopen pokrýt ani náklady na svou osobu, natož platit synovi výživné. Abych dostál svým závazkům, již několikrát jsem si musel vypůjčit peníze od …... . Tuto finanční částku jsem ale povinen vrátit. V červnu syn odmaturoval a tvrdil mi, že pokračuje ve studiu na vysoké škole. Včera mi hádce řekl, že to není pravda a že již …. měsíce pracuje na dohodu o pracovní činnosti s čistým měsíčním příjmem ….. u počítačové firmy, jejíž jméno mi ale odmítl sdělit. Závěrem uvádím, že nevlastním žádnou nemovitost, automobil ani jiný obdobný majetek. Vyživovací povinnost k jinému dítěti než k synovi nemám. Domnívám se, že syn je schopen se sám živit a žádám soud, aby rozhodl, že moje vyživovací povinnost k němu se zrušuje s účinností k …., kdy syn úspěšně odmaturoval. Důkaz: - zpráva z Úřadu práce - zpráva OSSZ - smlouva o půjčce - výpovědí účastníků
4
V ZÁVĚRU NÁVRHU FORMULUJTE PETIT III. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující rozsudek: Vyživovací povinnost otce....., nar. dne....... vůči synovi…......, nar. dne....., naposledy stanovená rozsudkem Okresního soudu v …... ze dne.... č.j. …... se zrušuje, a to s účinností od ….... .“ V …. dne ….. Vlastnoruční podpis
5
NÁVRH DORUČTE SOUDU Když máte návrh přečtený, 2x ho vytiskněte, podepište a doručte soudu. Příslušným je ten soud, v jehož obvodu dítě bydlí. Pokud ho budete doručovat prostřednictvím pošty, odešlete dopis doporučeně (podací lístek vám bude sloužit jako důkaz, že jste návrh odeslali). V případě, že bydlíte nedaleko, můžete návrh zanést přímo na podatelnu soudu. V takovém případě vytiskněte návrh 3x. Na jedno vyhotovení dostanete na podatelně razítko. Ať už návrh doručujete jakkoli, nezapomeňte na přílohy. Ty se k návrhu připojují vždy 1x. Stačí prosté kopie, v případě potřeby vás soud včas vyzve k předložení originálu či úředně ověřené kopie.

Druhá strana zpravidla nechce o výživné přijít, proto se obrátí na advokáta. I vy se můžete nechat zastoupit advokátem, a to dokonce bezplatně, jste-li nemajetní a je-li to třeba k ochraně vašich zájmů. Musíte ale obrátit na soud a o ustanovení právního zástupce požádat.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení
Zatím žádné komentáře. Buďte první!

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě a s ním i jeho zájmy a potřeby. Stej…
Obrázek není k dispozici
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Obrázek není k dispozici
Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy,…
Obrázek není k dispozici
Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouze za účelem zbohatnutí je…