1

Pokud pronajímatel neplní svou výše uvedenou povinnost zajištění výkonu nájemních práv, může nájemce uplatnit své právo na slevu z nájemného. V podstatně se může jednat o tři případy, kdy je možno z pozice nájemce uplatňovat nárok na slevu.

2

Prvním případem je vada, která však musí být podstatného nebo dlouhodobějšího charakteru a musí výrazně omezovat užívání bytu, přičemž tato vada nesmí být způsobená zanedbáním povinností nájemce byt udržovat a starat se o něj. Jedná-li se tedy o vadu, kterou má povinnost odstranit pronajímatel, musí mu toto nájemce nejprve (nejlépe písemně) oznámit. Pokud pronajímatel vadu po oznámení neodstraní, vznikne nájemci právo na přiměřenou slevu.

3

Druhým případem je situace, která může nastat u plnění spojených s užíváním bytu, jako je např. dodávka elektrická energie, teplé vody apod., kdy tato plnění nejsou nájemci dodávána buď vůbec, nebo pouze vadně.

4

Třetím případem je situace, kdy je užívání bytu omezeno z důvodu stavebních úprav v domě. V obou těchto případech nemá nájemce oznamovací povinnost vůči pronajímateli.
Své právo na přiměřenou slevu z nájemného musíte uplatnit co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od doby, kdy byla vada odstraněna, v opačném případě toto vaše právo zaniká.
Právo je třeba uplatňovat písemně ve formě žádosti o přiměřenou slevu z nájemného. V této žádosti musí být uvedena identifikace pronajímatele, nájemníka a pronajímané bytové jednotky, požadovaná výše slevy na nájemném a také samozřejmě stručný popis důvodů, proč je o tuto slevu žádáno, přičemž důvodem musí být jedna z výše uvedených situací.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (2 votes)