1

Občanské sdružení

Občanské sdružení je právnická osoba. Každý občan má právo na volné sdružování a shromážďování se, to je hlavní podstata zákona o sdružení občanů, konkrétně se jedná o zákon 83/1990 Sb. občanského zákoníku.

2

Založení občanského sdružení

Založení občanského sdružení není složitou záležitostí. Občanská sdružení registruje a eviduje Ministerstvo vnitra. Právě zde musíte směřovat svou žádost o registraci občanského sdružení.

3

Přípravný výbor

Občanské sdružení zakládá přípravný výbor, který tvoří minimálně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let. Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení a stanovy občanského sdružení, které se spolu registrací odešlou ve dvojím vyhotovení na Ministerstvo vnitra.

4

Návrh na registraci

Návrh na registraci občanského sdružení má podobu klasického úředního dopisu. V záhlaví uvádíte adresu Ministerstva vnitra, dále věc, které se obsah dopisu týká (návrh registrace občanského sdružení).

Registrace by měla rovněž obsahovat jméno, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo členů přípravného výboru. Dále zde uveďte jméno, příjmení a bydliště zmocněnce, který je oprávněn jednat jménem přípravného výboru.

5

Vzor návrhu registrace

Ministerstvo vnitra ČR
odbor všeobecné správy – oddělení volební a sdružování, úsek sdružování
náměstí Hrdinů 3
Praha 4
140 21

Věc : Návrh na registraci občanského sdružení

V souladu s § 6 zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení :

xxx xxxxxxx
r.č. ……………………………….

xxx xxxxxxx
r.č. ................................

xxx xxxxxxx
r.č. ................................

návrh na registraci občanského sdružení, které bude užívat název XXX, o.s. se sídlem XXXX.

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je XXX, r.č. XXX.

V XXX dne

Podpis členů výkonného výboru

Příloha : dvakrát stanovy občanského sdružení

6

Stanovy

Výchozí vzor stanov naleznete v odkaze URL, který je uveden pod článkem.

Stanovy občanského sdružení musíte ve dvojím vyhotovení odeslat společně s žádostí o registraci na Ministerstvo vnitra. Stanovy musí splňovat určitá kritéria vyplývající ze zákona. Stanovy občanského sdružení by měly obsahovat především:

- Název a sídlo občanského sdružení (název musí vždy obsahovat zkratku o.s. nebo příponu občanské sdružení).

- Statut sdružení (OS je nezávislé sdružení, OS je právnická osoba).

- Cíl činnosti sdružení (detailně rozveďte a popište činnost, která bude směřovat k naplnění cíle OS).

- Členství (kdo může být členem, kdy členství vzniká, jaké povinnosti z členství v OS vznikají, kdy členství zaniká).

- Práva a povinnosti členů (jaká práva členové OS mají a jaké povinnosti z členství v OS pro ně vyplývají).

- Orgány sdružení (OS tvoří valná hromada, rada a předseda).

- Valná hromada (její práva a povinnosti, detailní rozpis její činnosti a všech náležitostí, za které zodpovídá, také uveďte, jak často bude valná hromada svolávána).

- Rada sdružení (jedná se o výkonný orgán OS, uveďte veškerá práva a povinnosti rady sdružení).

- Předseda (je přímo podřízen radě OS, reprezentuje OS navenek, je výkonným orgánem OS).

- Zásady hospodaření (zdroj příjmů OS, kdo zodpovídá za hospodaření OS, kdo schvaluje rozpočet OS apod.).

- Zánik sdružení (zde uveďte veškeré podmínky, kdy občanské sdružení zaniká a jak valná hromada rozhodne o likvidaci jeho zůstatkového majetku).

- Závěrečná ustanovení (zde uveďte další ujednání a práva OS).

7

Registrace

Ministerstvo vnitra je povinno provést registraci nejpozději do třiceti dnů od podání žádosti. Zmocněnec obdrží zpět jedno vyhotovení stanov, které budou obsahovat razítko a potvrzení o registraci společně s datem, od kdy je registrace občanského sdružení platná.

Pokud neobdržíte vyrozumění o schválení nebo zamítnutí registrace občanského sdružení do 40 dnů, pak toto sdružení automaticky vzniká první den po uplynutí této zákonem stanovené lhůty.

8

Zamítnutí registrace

Pokud nesplňuje vaše žádost podmínky potřebné pro registraci občanského sdružení, měli byste obdržet nejpozději do 10 dnů ze strany Ministerstva vnitra rozhodnutí o zamítnutí registrace. Nebudete-li souhlasit s jeho rozhodnutím, můžete podat odvolání o zamítnutí registrace k Nejvyššímu soudu.

9

IČO

Jakmile obdrží zmocněnec přípravného výboru rozhodnutí o registraci občanského sdružení, musí podat žádost na Český statistický úřad (společně s kopií schválených stanov). Český statistický úřad přidělí občanskému sdružení identifikační číslo – IČO, pod kterým bude sdružení vedeno v evidenci veřejné správy.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.75
Average: 4.8 (4 votes)