1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí ten, kdo vůz prodává, dále jen prodávající. Na straně druhé stojí ten, který auto kupuje, dále jen kupující.

O obou smluvních stranách uveďte co nejvíce možných informací včetně jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla, případně čísla občanského průkazu.

Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku, konkrétně se jedná o § 588.

2

Čestné prohlášení prodávajícího

V prvním článku smlouvy uveďte čestné prohlášení prodávajícího, že je výlučným vlastníkem automobilu. Dále zde uveďte všechny dostupné informace o automobilu, který je předmětem koupě.

Konkrétně se jedná o:

- tovární značka
- rok výroby
- registrační značka
- výrobní číslo (VIN)

Případně uveďte další podrobnosti o automobilu, jedná se například o:

- barva auta
- technický stav vozidla

3

Čestné prohlášení kupujícího

Druhý článek smlouvy by měl obsahovat čestné prohlášení kupujícího, že se pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla. Dále, že měl možnost si auto řádně prohlédnout ( i s pomocí odborníků).

4

Kupní cena

V tomto článku uveďte veškeré údaje o kupní ceně.

Např.:
Automobil uvedený v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši ..............................,- Kč (slovy ............................... Korun českých) tak jak stojí a leží, kupující automobil do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se za něho zaplatit kupní cenu.

5

Způsob úhrady

Podrobně sepiště, jakým způsobem byla či bude uhrazena kupní cena. Zda-li se bude jednat o hotovostní platbu nebo platbu převodem z běžného bankovního účtu.

Dále zde uveďte, kdy prodávající předá kupujícímu následující:

- malý technický průkaz
- velký technický průkaz
- 2 x klíče od vozidla
- doklad o zaplacení pojistného pro příslušný kalendářní rok

6

Přepis auta

Kupující by měl být zodpovědný za zprocesování přepisu auta v centrální evidenci držitelů motorových vozidel a vyřízení formalit kolem převodu pojistky.
Prodávající na tomto základě udělí kupujícímu Plnou moc pro vyřízení výše uvedených formalit. Kupující hradí veškeré náklady spojené s přepisem auta a převodem pojistky.

7

Závěr

Obě smluvní strany si smlouvu řádně přečetly a seznámily se s jejím obsahem. Na základě toho uzavírají předmětnou smlouvu za svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Varování

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.5
Average: 3.5 (2 votes)