1

Důležité je, že zhotovitel vykonává své dílo dočasně na vlastní náklady, protože k úhradě díla dojde až po jeho zhotovení (případně může být zhotoviteli poskytnuta určitá záloha). Pokud navíc dojde ke zvýšení ceny v průběhu výroby nábytku, musí s vyšší cenou vždy objednatel souhlasit. Nejlépe je, pokud smlouva o zhotovení nábytku na míru měla podobu písemnou, a to ve dvou shodných vyhotoveních (po jednom vyhotovení pro zhotovitele i objednatele).

2

Smlouva o dílo by měla obsahovat ve své úvodní části vymezení smluvních stran, kterými je objednatel a zhotovitel. Pro jejich vymezení uveďte nejen jejich jméno a příjmení, ale také adresu trvalého pobytu (případně název firmy a sídlo) a pro snadnější komunikaci také telefonické spojení na obě zúčastněné strany smlouvy o dílo.

3

V následující části smlouvy je třeba vymezit předmět smlouvy – tedy dílo, v našem případě konkrétně nábytek na míru, přičemž vhodné je připojit ke smlouvě také nákres požadovaného nábytku spolu s jeho rozměry, použitým materiálem apod.

4

Důležitým údajem je zde také lhůta plnění, tedy doba, do kdy bude nábytek zhotoven a případně také namontován a způsob předání nábytku na míru.

5

Dále musí být ve smlouvě uvedena cena za dílo a také způsob úhrady této ceny objednatelem, upravení odpovědnosti za vady na díle, podmínky pro odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty apod.

6

V závěrečném ustanovení na konci smlouvy je pak vhodné uvést, že obě smluvní strany se smlouvou souhlasí a uzavírají ji na základě své svobodné vůle. Toto také obě strany stvrzují svým vlastnoručním podpisem na smlouvě. Nezapomeňte také uvést místo a datum podpisu smlouvy o dílo.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.333335
Average: 3.3 (3 votes)