1

Obecně k podjatosti

Podle občanského soudního řádu platí, že soudci nemohou projednat a rozhodnout věc, pokud se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Soudce by tedy v konkrétním případě nemusel být nestranný, proto nebude věc rozhodovat.

2

Poměr k věci – např. soudce je zároveň svědek události, soudce je spoluvlastník věci, která je předmětem soudního řízení.
Poměr k účastníkům- např. soudce je kamarád z dětství žalovaného.
Poměr k jejich zástupcům- např. soudce je manželem obhájkyně žalovaného.

3

Z projednávání a rozhodnutí věci je vyloučen i soudce, který projednával nebo rozhodnul věc u nižšího stupně a naopak. Takže o odvolání nemůže rozhodovat ten soudce, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

4

Kdy uplatnit námitku podjatosti

Vy jako účastník řízení můžete uplatnit námitku podjatosti soudce nejpozději při prvním jednání, kterého se soudce, který má být podle vás vyloučen, zúčastnil. O tom musíte být poučeni(soud vás poučí jak v předvolání, tak v soudní síni). Není tak obecně možné se zúčastnit například dvou jednání a při třetím vznést námitku podjatosti.

5

Pokud ale o důvodu podjatosti nevíte již při prvním jednání ve věci (teprve za týden vám někdo řekne, že soudce je známý protistrany) nebo pokud důvod vyloučení soudce vznikne později (protistrana vymění obhájce a tento nový bude v příbuzenském poměru k soudci), můžete námitku podjatosti uplatnit do 15 dnů poté, co jste se o těchto skutečnostech dozvěděli.

6

Co musí být v námitce uvedeno

V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno:
- proti kterému soudci námitka směřuje (například proti JUDr. Janu Novákovi, působícímu u okresního soudu v Přerově)
- v čem spatřujete důvod jeho možné podjatosti (soudce je dobrý známý žalované)
- popřípadě kdy jste se o tom dozvěděli (včera mi to řekla moje manželka, která pracuje v divadle a často je vídá společně na představení)
- a jak vaše tvrzení může být prokázáno (výslech manželky a jejích kolegyň z divadla).

7

O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. Opožděně podaná námitka bude zamítnuta, proto na nic nečekejte a námitku vzneste vždy včas.

8

Pokud bude soudce vyloučen, předseda soudu určí podle rozvrhu práce jiného soudce, který věc projedná a rozhodne. Kdyby věc rozhodl vyloučený soudce, můžete podat odvolání.

Varování

Článek má informativní charakter.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
2
Average: 2 (3 votes)