1

Do hlavičky darovací smlouvy na nemovitost vepište základní údaje dárce a obdarovaného a druh smlouvy. V této podobě:

DAROVACÍ SMLOUVA NEMOVITOSTI

Jan Novák
Trvale bytem: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha-Strašnice
Rč 481122/2106
(dále jen „dárce“)

a

Irena Dostálová
Ttrvale bytem: Slovanská 2183/75, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
Rč. 655927/4972
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Darovací smlouvu
podle §628 a následujících občanského zákoníku

2

Smlouvu si rozdělíme do pěti článků. V prvním článku dárce prohlásí, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, dále uvede údaje, díky kterým bude možné identifikovat předmět daru – tedy číslo popisné, výměru, údaje z katastrálního úřadu. V této podobě:

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. ………. na pozemku ………. o výměře ………… m2 v k.ú. ……………………, obec ……………., okres ………….., zapsané na listu vlastnictví č. ……………., Katastrální úřad.

3

V druhém článku darovací smlouvy na nemovitost dárce převádí na obdarovaného vlastnické právo k nemovitosti, jež byla uvedena v článku I. V této podobě (vzor):

II.

1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k této nemovitosti.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

4

V třetím článku dárce prohlásí, že se k darované nemovitosti nevážou dluhy, věcná břemena apod. Popřípadě popíše závazky s darovanou nemovitostí spojené. Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví a má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit. Dárce prohlásí, že se seznámil se skutečným stavem. V této podobě (vzor):

III.

1. Dárce prohlašuje, že se k darované nemovitosti nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti..

2. Dárce seznámil obdarovaného s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

5

Ve čtvrtém článku se dárce zaváže do určitého termínu podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. U obdarovaného popište, v jakém okamžiku nabude vlastnického práva. V této podobě (vzor):

IV.

1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

6

Pátý článek darovací smlouvy na nemovitost obsahují informace týkající se smlouvy samotné. V této podobě (vzor):

V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

7

V závěru nesmí chybět místo, datum, jméno a podpis dárce a jméno a podpis obdarovaného.

V ……………………………………. Dne……………………

……………………….. ……………………………

Dárce Obdarovaný

Varování

Smlouvu si nechte zkontrolovat právníkem!

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.4
Average: 4.4 (10 votes)