1

Standardní faktura je daňový doklad, který vystavuje plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) pro daňové účely v den prodeje zboží či služby, případně do 15 dnů od uskutečnění tohoto prodeje, přičemž je zodpovědný za správnost uvedených údajů, tak aby byla faktura v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Standardní faktura musí vždy obsahovat povinné náležitosti, mezi které patří označení „Faktura“ nebo „Daňový doklad“, jedinečné pořadové číslo, jméno (název), adresa a daňové identifikační číslo dodavatele a jméno (název), adresa a případně také daňové identifikační číslo odběratele, datum vydání, datum splatnosti a datum zdanitelného plnění. Dále je třeba uvést, čeho se faktura týká (tzv. předmět plnění), včetně uvedení množství, ceny za jednotku bez DPH, sazby této daně a její částky.

2

Zálohová faktura naproti tomu nikdy není daňovým dokladem, nikdy neobsahuje vyčíslení DPH a nesmí být ani nikdy označená jako daňový doklad.
Náležitosti zálohové faktury, která se někdy také označuje jako proforma faktura, nikde předepsány nejsou a zálohová faktura tedy ve většině případů obsahuje obdobné údaje jako standardní faktura tak, jak jsme si je uvedli výše. První náležitostí tedy je označení „Zálohová faktura“. Další náležitostí je jedinečné pořadové číslo, přičemž je nezbytně nutné, aby zálohové faktury byly označovány jinou číselnou řadou než standardní faktury. Dalšími náležitostmi je jméno (název) a adresa dodavatele, jméno (název) a adresa odběratele, datum vydání a datum splatnosti, předmět plnění a cena.

3

Zálohová faktura se používá pro uplatnění nároku dodavatele na zálohu nebo případně také jako cenová nabídka dodavatele. Zálohová faktura tedy předchází standardní faktuře. Když odběratel uhradí zálohovou fakturu, musí dodavatel vystavit ještě daňový doklad, kterým není nic jiného než faktura, ve které uvede částku včetně rozpisu DPH.
Když odběratel doplatí zbytek ceny, vystaví dodavatel fakturu (daňový doklad) na konečnou částku, ale samozřejmě v ní odpočte již zaplacené zálohy.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (2 votes)