1

VÝCHOVA STYKU JIŽ BYLA / DOSUD NEBYLA SOUDEM UPRAVENA

Aneb první otázka, kterou si musíte odpovědět.

a) Pokud již soud upravil styk rodiče s dítětem, přičemž se může jednat i o vaší dohodu s matkou/otcem dítěte schválenou soudem, máte povinnost se tímto soudním rozhodnutím řídit až do doby, než soud opětovně rozhodne. Tedy například máte v ruce rozsudek, že dítě se na dobu po rozvodu svěřuje do péče matky a otec je oprávněn se s dítětem stýkat každý lichý víkend v měsíci, plus týden o jarních prázdninách a dva týdny v měsíci srpnu. Tedy jako matka jste povinna nejen tento styk umožnit, ale i dítě k tomuto setkání adekvátně připravit. Nepřejete-li si, aby se otec s dítětem stýkal (např. otec začne pít, hrát hazard, je agresivní), je na vás zažádat u soudu o změnu rozsudku v tom smyslu, že styk otce s dcerou či synem bude zakázán.

b) Nebyl-li styk vašeho bývalého partnera s dítětem dosud soudem upraven a vy mu dítě nechcete půjčovat, pak je na něm udělat první krok a zažádat soud o úpravu styku. Vy naopak budete mít po celou dobu řízení možnost namítat a prokazovat všechny skutečnosti, proč setkávání druhého rodiče s dítětem není v zájmu dítěte.

Pozn.: Situace uvedená pod bodem b) nemusí být vůbec neobvyklá. Ze zákona totiž platí, že dohoda o styku rodičů s dítětem nevyžaduje schválení soudu. Tedy i rodiče nezletilého dítěte, kteří se rozvádějí, se na styku mohou dohodnout pouze ústně. (Např. soud autoritativně rozhodne / schválí dohodu rodičů, že se nezletilé děti svěřují do péče otce a dohoda o tom, že si matka bude děti brát k sobě každý týden od pátku do neděle už zůstane pouze předmětem dohody rodičů.)

2

PŘÍSLUŠNÝ SOUD

Zákaz styku je natolik zásadní, že o něm může rozhodnout pouze soud. V prvním stupni rozhoduje okresní soud v místě bydliště dítěte.

3

SOUDNÍ POPLATEK

Jedná se o řízení, které nepodléhá soudnímu poplatku. Přístup k soudu je tak zajištěn skutečně všem rodičům.

4

ARGUMENTACE

Nejstěžejnější část vašeho návrhu je vylíčit a navrhnout důkazy k prokázání svých tvrzení, tedy proč je nutné v zájmu dítěte zakázat styk s otcem. Soud je třetí strana, který rozhoduje pouze na základě toho, co bude v řízení prokázáno. Soud tedy neví, že váš bývalý partner je agresivní alkoholik, ačkoli to ví celá vaše rodina, všichni vaši známí i učitelka ve škole.

Vaše argumentace by měla být věcná, konkrétní a systematická. To že si s bývalým partnerem nemůžete přijít na jméno ještě neznamená, že se partner není schopen postarat o svou dceru či svého syna.

Popište, že se dítě druhého rodiče bojí, že před návštěvou brečí, uzavře se do sebe. Nezapomeňte uvést, jak se k dítěti druhý rodič chová, když ho má sebe. To vám je samozřejmě schopno nejlépe říct pouze dítě. Navrhněte výslech svědků, dále můžete doložit svá tvrzení posudkem lékaře, psychologa, pedagoga atd. Je-li dítě schopno samo formulovat své názory, soud ho může vyslechnout v nepřítomnosti obou rodičů, případně může nechat udělat znalecký posudek na základě vyšetření dítěte psychiatrem / psychologem. Ptát se na názor dítěte je nejen právo soudu, ale dokonce jeho povinnost (to samozřejmě neplatí tehdy, je -li dítě příliš malé nebo není-li schopno se k věci adekvátně vyjádřit kvůli mentálnímu postižení atd.) Není třeba se výslechu dítěte soudem bát. Dítě není obžalovaný a jeho výslech neprobíhá tak, jako v případě dospělých. Naopak, pokud dítě samo dokáže soudu říct, co mu na druhém rodiči vadí a proč se s ním nechce setkávat, usnadní to vaše postavení. Nesnažte se ale dítě ovlivňovat. Soud / psycholog rychle pozná, jestli dítě tlumočí fráze druhého rodiče, nebo sděluje svůj vlastní názor.

Soud je povinen zkoumat, jestli styk nezletilého dítěte s druhým rodičem neohrožuje nejen jeho fyzický vývoj (např. rodič používá fyzické tresty), ale také jeho psychiku.

5

ZÁKON O RODINĚ

Stěžejní je ustanovení § 27 citovaného zákona, zejména odst. 3:

§ 27
(1) Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.
(2) Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.
(3) Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže.
(4) Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

Tipy

Vyloučení styku dítěte s matkou / otcem nemá vliv na úpravu vyživovací povinnosti k dítěti! Jinak řečeno i tehdy, zakáže-li soud jednomu z rodičů vídat se s dítětem, je tento rodič povinen platit stanovené výživné. A to až do doby, než se dítě bude schopno samo živit.

Zakázat styk dítěte s rodičem není záležitost jednoho dne. Pokud s rozhodnutím soudu nesouhlasíte, odvolejte se.

Nevíte-li si s něčím rady, obraťte se na právního zástupce případně na orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (3 votes)