Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se dostat na vysokou školu bez přijímaček

09. Leden 2011

Na vysokou bez přijímaček? To nemusí být utopie. Stačí se včas o vysokoškolské studium zajímat už na střední škole. A připravit si pevnou půdu pod nahoma. Bez přijímaček se na vysokou školu můžete dostat hned několika způsoby.

1
Průměr na střední škole Ne nadarmo se říká: Uč se a budeš se mít dobře. Některé vysoké školy totiž zvýhodňují ty uchazeče o studium, kteří na střední škole dosahovali vynikajících výsledků. Obvykle stačí mít průměr známek na vysvědčení za každý rok do 1,2 nebo 1,1 - a studium na vysoké škole máte v kapse bez přijímaček. I když vysoké školy takové příležitostí pro studenty středních škol postupně opouštějí (kvůli rozličné úrovně vzdělání na středních školách), u některých oborů dodnes bez přijímaček pochodíte.
2
Druhé kolo přijímacích zkoušek Co to znamená? Že škola nepřijala očekávaný počet uchazečů o studium, a tak vypisuje druhé kolo, kam se mohou přihlásit i ti, kteří se původně hlásili jinam. Důvodů může být několik. Nejčastějším je nízký zájem o obor mezi uchazeči, popřípadě nízká informovanost. Povětšinou školy s technickým zaměřením přijímají studenty ke studiu bez přijímacích zkoušek. Ty jsou obvykle děkanem prominuté, i když na webových stránkách školy se dočtete, že budete muset úspěšně absolvovat nějaký test. Jak se o takových oborech dozvědět? Jedině přes své přátele, kteří takové informace mají nebo mají vlastní zkušenost. Druhá kola přijímacích zkoušek se většinou odehrávají během letních prázdnin, kdy už škola má k dispozici statistiky, kolik studentů bylo v prvním kole přijato. Kvůli nízkému zájmu se dokonce můžete dočkat i třetích škol přijímaček.
3
Nově akreditovaný obor Některé obory dostanou akreditaci Ministerstva školství ČR později, a tak škola včas nemohla uchazeče informovat, že se mohou přihlásit i na tento obor. O takových oborech nejsou zmínky ani v Učitelských novinách s přehledem oborů, fakult a škol, které vycházejí v každý rok v listopadu, ani předem na webových stránkách škol. Aby se předešlo riziku, že se nakonec na nově akreditovaný obor nikdo nepřihlásí, děkan studium nabídne bez přijímaček. Většinou je taková akce omezena časově a kapacitně. Kdo dřív přijde, ten dřív...studuje. Velkou roli tedy hraje čas. Čím dřív se o takovém oboru dozvíte, tím větší šanci máte. Proto se doporučuje pravidelně sledovat vysokoškolské dění, sledovat internetové stránky škol a fakult i média.
4
Bez přijímaček O humanitně zaměřené obory je mnohem větší zájem než o ty technické. Proto většina technických škol nabízí studium některých oborů bez absolvování vstupních testů. Nejsou to však pouze technicky zaměřené školy, které mají co nabídnout. Zde máte přehled oborů, na které jste se mohli dostat bez přijímaček předloni: 1. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ V PRAZE Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská: Aplikace přírodních věd Matematické inženýrství Inženýrská informatika Jaderné inženýrství Fyzikální inženýrství Jaderné chemické inženýrství Radiologická technika Fakulta strojní: Strojírenství Dopravní a manipulační technika Informační a automatizační technika Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika Výrobní technika Strojírenská technologie a management Aplikovaná mechanika pro bakaláře MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů 2. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta: Agroekologie Fytotechnika Odpadové hospodářství Podnikání v agrobyznysu Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu Provoz techniky Rostlinolékařství Technologie potravin Všeobecné zemědělství Zahradnická fakulta: Zahradnictví Vinohradnictví a vinařství Jakost rostlinných potravinových zdrojů INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů (Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření.) 3. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Filosofická fakulta: Dvouoborová studia: Český jazyk a literatura Německý jazyk a literatura Polský jazyk a literatura Latinský jazyk a kultura 4. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě (bakalářské studijní programy): Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací Matematické metody v ekonomice Obecná matematika (magisterské studijní programy): Geometrie Matematická analýza 5. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní: Strojírenství Materiály a technologie Stroje a zařízení Výrobní systémy Fakulta textilní: Textilní marketing Textilní marketing a technologie (U oborů textilní fakulty bude na základě výsledků ze střední školy určen vážený průměr prospěchu - VPP - zohledňující typ školy. Uchazeči, jejichž VPP bude pod stanovenou mezí, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky.) 6. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Fakulta filozofická: Jednooborová studia: Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk a literatura Interkulturní germanistika Německý jazyk a literatura pro školskou praxi Kulturně historická regionalistka Historie Historie se zaměřením na vzdělávání Dokumentace památek Základy humanitní vzdělanosti - estetika Základy humanitní vzdělanosti - politologie Dvouoborová studia: Německý jazyk a literatura Filozofie + Historie Filozofie + Německý jazyk a literatura Filozofie + Společenské vědy Historie se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Historie + Německý jazyk a literatura Politologie + Historie Politologie + Filozofie Politologie + Společenské vědy Politologie + Německý jazyk a literatura Fakulta životního prostředí: Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí v průmyslu Vodní hospodářství Přírodovědecká fakulta: Přírodovědné vzdělávání Matematická informatika Geografie střední Evropy Geografie Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Ústí n. L.) Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Litvínově) Počítačové modelování ve fyzice a technice Počítačové modelování ve fyzice a technice (studium ve Varnsdorfu) Počítačové modelování ve fyzice a technice (studium v Chomutově) Informační systémy (studium v Ústí n. L.) Informační systémy (studium v Litvínově) Stavební chemie Dvouoborová studia: Matematika + Geografie Matematika + Informatika Matematika + Společenské vědy Matematika + Historie Matematika + Německý jazyk a literatura Matematika + Český jazyk a literatura Matematika + Tělesná výchova Matematika + Hudební výchova Geografie + Historie Geografie + Informatika Geografie + Politologie Geografie +Tělesná výchova Geografie + Německý jazyk a literatura Chemie + Biologie Chemie + Informatika Chemie + Geografie Chemie + Matematika Chemie + Společenské vědy Chemie + Tělesná výchova Fyzika + Informatika Fyzika + Chemie Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova Fyzika + Hudební výchova Informatika + Historie (pozn.: přijímací zkouška z geografie bude prominuta pouze těm uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie D) Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání: Matematika + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání Matematika + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Chemie + Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika + tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 7. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta: Teologické nauky Matematicko-fyzikální fakulta: Zrušeny odborné přijímací zkoušky pro uchazeče do 1. ročníku Fakulta pedagogická: Pedagogika se zaměřením na vzdělávání Učitelství pro ZŠ Přírodovědecká fakulta: Chemie v přírodních vědách Chemie životního prostředí Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání Biochemie a Klinická a toxikologická analýza Geologie Hospodaření s přírodními zdroji Geologie se zaměřením na vzdělávání Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání (do oborů geografie mohou být přijati řešitelé vybraných kol olympiád) Geografie (mohou být přijati řešitelé celostátního kola matematické olympiády) Demografie (mohou být přijati řešitelé celostátního kola matematické olympiády) 8. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická: Chemie a technická chemie Polygrafie Speciální chemicko-biologické obory Chemie a technologie potravin Chemické a procesní inženýrství Anorganické a polymerní materiály Farmakochemie a medicinální materiály Ekologie a ochrana životního prostředí Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů 9. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta technologická: Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie potravin Procesní inženýrství 10. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta hornicko-geologická: Důlní měřičství Geoinformatika Inženýrská geodézie Geologické inženýrství Hornické inženýrství Aplikovaná fyzika materiálů Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Ekonomika a řízení v oblasti surovin Environmentální biotechnologie Environmentální inženýrství Informační a systémový management Komerční inženýrství v oblasti surovin Systémové inženýrství v oblasti surovin Technologie a hospodaření s vodou Úprava surovin a recyklace Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin Zpracování a zneškodňování odpadů Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství: Technologie výroby kovů Slévárenské technologie Technologie tváření a úpravy materiálu Tepelná technika a životní prostředí Umělecké slévárenství Technické materiály Neželezné kovy a speciální slitiny Diagnostika materiálů Recyklace materiálů Chemie a technologie paliv Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Chemie a technologie ochrany prostředí Ekonomika a management v průmyslu Automatizace a počítačová technika v průmyslu Management jakosti Fakulta stavební: Geotechnika Městské stavitelsví a inženýrství Správa majetku a provoz budov Stavební hmoty a diagnostika staveb Dopravní stavby Prostředí staveb Příprava a realizace staveb Dopravní inženýrství Architektura a stavitelství 11. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta chemické technologie: Chemie a chemické technologie Chemie a technologie materiálů Informatika a chemie Chemie materiálů pro automobilový průmysl Chemie a aplikovaná ekologie Syntéza a výroba léčiv Technologie konzervování a restaurování Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie a technologie paliv a prostředí Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Technologie potravin Chemie a analýza potravin Biochemie a biotechnologie Fakulta chemicko-inženýrská: Procesní inženýrství, informatika a management Technická fyzikální a analytická chemie Chemie Fakulta chemické technologie: Konzervování - restaurování umělecko-řemeslných děl z kovů Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů Fakulta technologie ochrany prostředí: Chemie a toxikologie životního prostředí Alternativní energie a životní prostředí Fakulta chemicko-inženýrská: Inženýrská informatika SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY: ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, KOLÍN Politologie AKADEMIE STING BRNO Zdaňování Finanční kontrola Organizace a řízení malých a středních firem BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, A.S., PRAHA Bankovní management Makléř Oceňování majetku Pojišťovnictví (rozhodující jsou závěry přijímací komise, může být přihlédnuto k výsledkům středoškolského studia) CEVRO INSTITUT PRAHA, O.P.S., PRAHA Politologie a mezinárodní vztahy Veřejná správa (ústní motivační pohovor) CZECH MANAGEMENT INSTITUTE PRAHA - MANAŽERSKÉ FAKULTY ESMA BARCELONA Ekonomika a management NEWTON COLLEGE, BRNO Globální podnikání a management Management mezinárodních institucí a veřejné spraávy Management se zaměřením na psychologii PRAŽSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Inženýrská ekologie (pohovor ze všeobecných znalostí s důrazem na ekologii) RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA, BRNO Ekonomika a insolvence SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÝCH STUDIÍ PRAHA Ekonomika a management Ochrana a bezpečnost organizace UNICORN COLLEGE PRAHA Ekonomika a management Informační technologie Management ICT projektů UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP) Applied Social Science Economics and Management International Economic Relations UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Vzdělávání dospělých Speciální pedagogika Sociální a masová komunikace Evropská hospodářskosprávní studia Management cestovního ruchu VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO PRÁVA PRAHA A BRNO Právní specializace VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÝCH EKONOMICKÝCH STUDIÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE Aplikovaná ekonomie ve zdravotní a sociální sféře Aplikovaná ekonomie v odpadovém hospodářství ( u obou oborů: vstupní pohovor) VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE Bezpečnostně právní činnost Mezinárodní teritoriální studia VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S.(VŠFS), PRAHA Aplikovaná informatika Ekonomika a management Hospodářská politika a správa VYSOKÁ ŠKOLAHOTELOVÁ V PRAZE 8 Hotelnictví Marketingová komunikace ve službách VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY PŘEROV Dopravní logistika Informační management Logistika cestovního ruchu Logistika služeb VYSOKÁ ŠKOLA MANAGERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY, A.S., PRAHA Aplikovaná informatika Manažerská ekonomika Management ochrany životního prostředí Právo v podnikání Právo ve veřejné správě VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ, BRNO Management hotelnictví Management cestovního ruchu (u obou oborů: pohovor) VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, OSTRAVA Ekonomika a management VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, PRAHA Tělesná výchova a sport STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT , S.R.O., KLADNO Podniková ekonomika a management Marketing Ekonomika a management obchodu

Do záložek prohlížeče si umístěte stránky vysokých škol. Nebudete tak muset je stále vyhledávat.

Autor: chorche
Hodnocení
Michaela (neověřeno) | Pá, 09/16/2016 - 08:33

Za mě bych doporučila Vysokou školu ekonomie a managementu. Přijímací řízení je naprosto v pohodě a není se vůbec čeho bát. Super akce se studentama (Seznamovák, Zimovák), člověk potká lidi z praxe, který ti dají nejvíc. Navíc se tam můžeš přihlásit až do konce září.

Leoparda (neověřeno) | Čt, 09/17/2015 - 13:51

chybí mi tu Vysoká škola podnikání, která bere bez přijimaček a ještě k tomu až do konce září. Pár spolužákům, kteří maturovali až teď to zachránilo kůži. Pro ně bylo http://www.vspbrno.cz/ jasná volba a ještě k tomu vyjdou líp než někteří co se biflovali už od předminulýho roku.

Aneta (neověřeno) | Út, 09/01/2015 - 21:29

Na vys.školu se hlásím,podala jsem přihlášku na Cevro Institut...je to soukromá VŠ s dobrou pověstí a místo přijímaček jako takových se dělá jen pohovor.... a pak taky žádná MATIKA
Kdyby náhodou tak den o.dveří je 2.9. a do 3.9.2015 se dá podat přihláška...

Tereza Zerzánková (neověřeno) | Čt, 05/09/2013 - 12:07

Nevíte, jaký průměr je potřeba k přijetí na VŠB Enviromentální Inženýrství?

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Nejeden z nás si jistě vzpomene na filmovou sérii "Básníků". Medicína - to je ušlechtilá práce, mezi lidmi už od pravěku velice vážená. Studium lékařs…
Makroekonomie, mikroekonomie, podniková ekonomika, řízení výroby, marketing a management, pojišťovnictví, cenné papíry či podvojné účetnictví? Už jste…
Obrázek není k dispozici
Chtěli byste se věnovat investigativní novinařině? Odhalovat nové skutečnosti, otevírat nové kauzy a čtenáře pravidelně informovat o dění ve společnos…
Obrázek není k dispozici
Logické scio testy jsou asi nejtvrdším oříškem pro adepty na univerzitní studenty. Snad vám naše tipy pomohou se scio testy úspěšně poprat. Scio testy…