1

Definujte, o jaký typ smlouvy se jedná. Do čela dokumentu vložte následující titulek a poté identifikujte smluvní strany, jež smlouvu uzavírají:

Smlouva o budoucí smlouvě kupní
uzavřena v souladu s ustanovením § 50 a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

………….údaje o kupujícím…….

dále jen „budoucí kupující“,

a

.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................

dále jen „budoucí prodávající“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o budoucí smlouvě kupní

2

První formality máme za sebou. Přejděme k jednotlivým článkům smlouvy. V prvním článku definujte předmět smlouvy. Využijte tuto podobu:

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je smlouva mezi smluvními stranami o uzavření kupní smlouvy budoucí.

3

Velice důležitým předpokladem pro úspěšné sepsání smlouvy o smlouvě budoucí je určení termínu, do něhož má budoucí smlouva být uzavřena. Popište předmět kupní smlouvy (jedná-li se o nemovitost, pak popište všechny parametry včetně údajů z katastrálního úřadu) a dohodnutou cenu.

Článek II.
Dohoda stran o uzavření kupní smlouvy
1. Smluvní strany se tímto zavazují, že nejpozději do .......... mezi sebou uzavřou kupní smlouvu k předmětu koupě uvedeném níže (dále jen „Kupní smlouva“).
2. Předmětem kupní smlouvy bude .................
3. Kupní cena za předmět koupě bude ................... Kč (korun českých)

Článek III.
Podmínky uzavření kupní smlouvy
1. Podmínky uzavření kupní smlouvy jsou následující:
.......................................................................................

4

Nezapomeňme na závazek zálohy, v případě, že nebude kupní smlouva nakonec uzavřena, dohodněte se na způsobu vrácení zálohy a termínu, ve kterém bude budoucí prodávající povinen částku uhradit.

Článek IV.
Záloha kupní ceny
1. Budoucí kupující je povinen na základě této smlouvy zaplatit budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši ................... Kč (korun českých), a to do ......................................... od uzavření této smlouvy.
2. V případě, že strany spolu neuzavřou z důvodů uvedených v článku 2 této smlouvy kupní smlouvu, je budoucí prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu složenou zálohu a to do ............. dnů ode dne oznámení budoucího kupujícího o tom, že kupní smlouva nebude mezi stranami uzavřena.

5

Na závěr v jednotlivých článcích popište všechny další náležitosti a závěrečná ustanovení. Podpis a máte hotovo. Ukázka:

Článek V.
Náležitosti budoucí kupní smlouvy
1. Náležitosti budoucí kupní smlouvy si smluvní strany dohodnou při vzájemném jednání.
2. Při vzájemném jednání budou smluvní strany vycházet z náležitostí kupní smlouvy, tak jak jsou upraveny občanským zákoníkem.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

.................................................... ...................................................
podpis budoucího kupujícího podpis budoucího prodávajícího

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.625
Average: 4.6 (8 votes)