1

Žádost o prominutí penále podáte na územním pracovišti krajské pobočky VZP. Jejich seznam naleznete na konci tohoto návodu.

2

Žádost o prominutí penále musí mít písemnou podobu anebo ji lze vyřídit ústně do protokolu u pracovníka na pobočce VZP. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji podává, co žadatel žádá a z jakých důvodů, a musí být vámi podepsaná.

3

Vzor žádosti o prominutí penále:
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona
číslo jednací rozhodnutí ……….

Adresát:
VZP v Ostravě
Pobočka Ostrava – Moravská Ostrava
Sokolská třída 1/267
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

V Ostravě dne 7. července 2011

Vážení,
dle rozhodnutí VZP ve ………. č.j. ………… ze dne …………. mi bylo uloženo uhradit penále k nezaplaceným zálohám na pojistném ve výši…………. .
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem následkem vážné dopravní nehody dne ….. utrpěl úraz dolních končetin, který si vyžádal léčení po dobu 6 měsíců (z toho 4 měsíce na lůžkovém oddělení v nemocnici), nemohl jsem v řádném termínu uhradit měsíční splátky pojistného.
Od data úrazu nejsem schopen vykonávat svou podnikatelskou činnost – zednické práce.
V současné době nevykonávám žádnou podnikatelskou činnost a svou podnikatelskou činnost budu pravděpodobně nucen zrušit.

Tímto žádám VZP v ……, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, o prominutí penále.
Děkuji,

podpis

Název firmy, jméno osoby
adresa
IČ, DIČ

Přílohy:
- lékařská zpráva
- např. doklad o úrazu

4

O žádosti VZP rozhodne do 30 dní, u zvlášť závažných situací do 60 dní ode dne doručení.

Varování

O odstranění tvrdostí nelze rozhodnout, jestliže
• plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále,
• na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh
• plátce pojistného vstoupil do likvidace.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.533335
Average: 3.5 (15 votes)