1

Různé druhy práva - různé obnovy!

Obnova řízení není jen jedna, jejíž pravidla by se dala použít ve všech případech. Jinak bude obnova řízení probíhat ve správním soudnictví, jinak v obchodních věcech. Obnovu řízení v trestních věcech mezi veřejností "proslavil" např. odsouzený vrah Jiří Kajínek, který se marně snaží o obnovu svého procesu.

Proto si nejdříve musíte uvědomit, z jakého právního předpisu vůbec vyjít. Jednotlivé úpravy obnovy řízení jsou sice podobné (cíl je stejný - napravit původní rozhodnutí mimořádným opravným prostředkem), ale liší se. Článek se dále věnuje obnově řízení v soukromoprávních věcech, tj. podle občanského soudního řádu.

2

Soud, soudní poplatky, lhůta

Žalobu na obnovu řízení musíte podat k soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Mnohým lidem se zdá podivné, aby o obnově řízení rozhodoval ten soud, který už o věci jednou rozhodl, ale takové je znění zákona. Žalobu skutečně projedná a rozhodne o ni soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Soudní poplatek činí 5.000,- Kč. Jeho výše se v průběhu let mění, proto je nutné vždy nahlédnout do zákona o soudních poplatcích,respektive do přílohy k tomuto zákonu. Jedná se o položku č. 16.

Žalobu na obnovu řízení musíte podat ve lhůtě 3 měsíců od doby, kdy jste se dozvěděli o důvodu obnovy (případně od doby, kdy jste důvod mohli prvně uplatnit), nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí. Výjimky a podrobnosti stanoví § 233 občanského soudního řádu.

3

Rozhodnutí, která můžete změnit

Obnova řízení je přípustná pouze z důvodů a za podmínek stanovených zákonem. Pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterými bylo rozhodnuto ve věci samé, můžete napadnout:

a) jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí, nebo důkazy, které jste bez své viny nemohli použít před soudem prvního stupně (a za zákonem stanovených podmínek též před odvolacím soudem), pokud mohou přivodit pro vás příznivější rozhodnutí, nebo

b) je-li možné provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před prvoinstančním soudem (za zákonem stanovených podmínek též před odvolacím soudem), pokud mohou přivodit pro vás příznivější rozhodnutí ve věci.

Zákon dále stanoví, kdy je možné takto napadnout usnesení o schválení smíru, platební rozkaz, rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání.

4

Rozhodnutí, která nemůžete napadnout

I tak existují rozhodnutí (či jejich části), která nemůžete zvrátit v obnoveném řízení. Žaloba na obnovu řízení není zejména přípustná proti:

- rozsudku, kterým bylo rozvedeno manželství
- pouze proti výroku o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné vykonatelnosti
- pouze proti důvodům rozhodnutí

Dále není obnova řízení přípustná u rozsudků a usnesení, které mohou být zrušeny či změněny jinak (dovolání se ale nepočítá).

5

Obnova řízení - 2 fáze

Řízení před soudem je dvoufázové:

1. Řízení o povolení obnovy řízení, ve kterém soud zamítne, nebo povolí obnovu řízení. Povolením obnovy se odkládá vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

2. Řízení po povolení obnovy, ve kterém soud znovu věc projedná a rozhodne o ni.

Tj. první fáze je předpokladem pro to, aby soud vůbec mohl napravit původní rozhodnutí. Nicméně i když je obnova řízení povolena, soud nemusí napadené rozhodnutí změnit. Pokud ho totiž shledá věcně správným, zmítne návrh na jeho změnu.

Tipy

Obnova řízení je takovým mimořádným opravným prostředkem, který má napravit nedostatky SKUTKOVÝCH zjištění.

Varování

Článek má pouze informativní charakter, redakce nenese zodpovědnost za případnou škodu. V konkrétní věci se vždycky obraťte na advokáta.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
0
Zatím nehodnoceno