Přejít k hlavnímu obsahu

Jak založit obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) | rady

Jak založit obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) | rady. V posledních letech se doslova roztrhl pytel se zakládáním neziskových organizací. Není jednoduché vybrat správnou formu neziskové organizace. Abychom vám pomohli lépe se zorientovat, připravili jsme pro vás pár rad. Dnes se jedná o formu neziskové organizace známé pod zkratkou o.p.s. – tedy obecně prospěšná společnost. Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) je právnickou osobou, která poskytuje veřejně prospěšné služby. Zakladateli obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) mohou být fyzické osoby, právnické osoby, také obce, kraje a stát.

1

Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)

Je důležité si v samém počátku dobře promyslet, za jakým účelem o.p.s. zakládáme. Je to velice podstatné pro sestavení zakladatelské listiny, která je základním stavebním kamenem celého procesu založení a fungování o.p.s. Zakladatelů o.p.s. může být více nebo pouze jeden, záleží na okolnostech. Zakladatel /é však není/jsou jediným řídícím pilířem neziskové organizace. Dalšími pilíři jsou: správní rada (řídící orgán) a ředitel (výkonný orgán), případně také dozorčí rada (je-li jmenována). Obecně prospěšnou společnost zakládáme v okamžiku podepsání zakladatelské listiny. Tato smlouva musí obsahovat všechny potřebné náležitosti včetně notářsky ověřeného podpisu zakladatele či zakladatelů. Ze zákona (č. 245/1995 Sb., § 4) musí zakladatelská listina obsahovat tyto náležitosti: - název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, rodné číslo, popřípadě datum narození zahraničního zakladatele, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt zakladatele, jde-li o fyzickou osobu - název a sídlo obecně prospěšné společnosti - druh obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost poskytovat - podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb - dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena na dobu neurčitou - jméno, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů správní rady - způsob jednání správní rady - jméno, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů dozorčí rady, je-li zřízena - hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, jsou-li vkládány, u nepeněžitého vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadem - způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti

2

Co může dále zakladatelská listina o.p.s. obsahovat? Kromě bodů vyplývajících ze zákona, můžeme v zakladatelské listině stanovit spoustu dalších kritérií pro fungování obecně prospěšné společnosti. V zakladatelské listině můžeme například určit, z jakého okruhu konkrétních občanů bude volena či jmenována část členů dozorčí nebo správní rady. Rovněž zde můžeme určit výši vstupního vkladu, který není ze zákona dán – respektive jeho výše. Rozhodněte se pro libovolnou výši vkladu – její minimum ani maximum není ze zákona určeno. Doporučuje se vklad ve výši alespoň 1 000 Kč.

3

Vznik o.p.s.

Už máte sepsanou zakladatelskou listinu? V pořádku, o.p.s. jste založili, ale doposud nevznikla. Život jí dáte až dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Rejstřík je veden u příslušného krajského soudu, který byl k jeho vedení určen. Návrh na zápis podává sám zakladatel nebo osoba jím zplnomocněná. Jaké náležitosti musíme na rejstříku obecně prospěšných společností doložit? - zakladatelská listina - nájemní smlouva nebo doklad o vlastnictví nemovitosti, ve které bude sídlo o.p.s. - doklad o jmenování nebo zvolení členů správní a dozorčí rady - výpisy z rejstříků trestů (zakladatel/é + členové správní a dozorčí rady), ne starší 3 měsíce - čestné prohlášení (zakladatel/é + členové správní a dozorčí rady) Návrh na zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností musí být podán nejpozději do 90 dnů ode dne založení (datum podepsání a notářského ověření zakladatelské listiny). Do rejstříku se zapisují následující údaje: - název, sídlo a identifikační číslo obecně prospěšné společnosti - název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, rodné číslo, popř. datum narození zahraničního zakladatele, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt zakladatele, je-li zakladatelem fyzická osoba - jméno, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů správní rady - způsob jednání správní rady - druh obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost založena, a předmět doplňkové činnosti, bude-li provozována - jméno, rodné číslo, u cizích státních příslušníků datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, a trvalý pobyt členů dozorčí rady, je-li zřízena

4

O.p.s. je na světě

Dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností o.p.s. vzniká. Nejen s jejím založením, ale také chodem je spojeno široké spektrum právních úprav, které je potřeba pečlivě sledovat a postupovat podle nich. Činnost neziskových organizací je bedlivě sledována kontrolními úřady státní správy. Každý svůj krok dobře promyslete a je-li to ve vašich možnostech, prokonzultujte s právním zástupcem.

Uvedené rady jsou informativního charakteru. Při zakládání obecně prospěšné společnosti doporučujeme obrátit se na právního zástupce.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vyřídit živnostenský list
Chcete-li vykonávat samostatně výdělečnou činnost, podnikat, založit startup, neobejdete se bez živnostenského listu. S jeho vyřízením souvisí celá řa…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.