1

SHROMÁŽDĚTE VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ O DLUŽNÍKOVI MÁTE

Nejprve najděte smlouvy a jiné dokumenty, které máte k dispozici. Nejlépe na samostatný papír si poznamenejte dlužníkovo přesné jméno a příjmení, datum narození, případně rodné číslo a adresu, kde bydlel před smrtí. Všechny tyto údaje - snad až na rodné číslo- bývají běžnou náležitostí všech smluv. Dlužník vám například může dlužit peníze na základě smlouvy o půjčce, na nájemném nebo jste s ním uzavřeli dohodu o narovnání a splátkový kalendář. Nabízí se celá škála možností.

2

ZATELEFONUJTE K SOUDU

Pokud nevíte, který notář byl pověřen projednáním dědictví (například od rodiny dlužníka nebo od jiných věřitelů), obraťte se na okresní soud podle místa dlužníkova posledního bydliště. Neměl-li dlužník bydliště nebo nelze-li bydliště zjistit, pak na soud, v jehož obvodu měl naposledy pobyt; není-li ani takový soud, je příslušný soud, v jehož obvodu je zůstavitelův majetek, popřípadě mezi několika takto příslušnými soudy ten z nich, který první provedl úkon, jde-li o řízení o dědictví - § 88 písm. j) o.s.ř.

Nejrychlejší cesta je zatelefonovat na informační centrum, případně telefonní ústřednu, a nechat se přepojit na dědické oddělení.

Telefonní čísla velmi snadno zjistíte na stránkách www.justice.cz v sekci "Soudy". Úřední doba bývá v rozmezí od půl 8 od rána do půl čtvrté odpoledne, ale u každého soudu se to může lišit, včetně přestávek na oběd.

Požádejte soud, aby vám sdělil, který notář projednává dědictví po zemřelém dlužníkovi. K identifikaci dlužníka využijete poznámky podle předchozího bodu. Zároveň mějte po ruce papír a tužku a poznamenejte si jméno i adresu notáře a také spisovou značku, pod kterou je dědictví vedeno.

3

PŘIPRAVTE SI PŘIHLÁŠKU

Přihláška pohledávky do dědického řízení nemusí být napsána na žádném speciálním formuláři. Můžete ji napsat na počítači, ale i ručně.

Každopádně v přihlášce uveďte:

- notáře a spisovou značku
- dlužníka jako zůstavitele
- vás jako věřitele
- důvod vzniku přihlašované pohledávky, včetně časového určení
- výši pohledávky včetně případného příslušenství (např. úrok z prodlení) nebo smluvní pokuty a
- žádost o zařazení pohledávky do soupisu pasiv dědictví a jejího vypořádání

Přihlášku označte datem a podepište se.

Ke svému jménu, datu narození a adrese můžete přidat i telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pro snazší komunikaci. Vždy uvádějte takovou adresu nebo telefon, na nichž budete zastižitelní.

4

DORUČTE PŘIHLÁŠKU NOTÁŘI

Přihlášku můžete doručit notáři poštou, anebo osobně. Pokud ji budete zasílat poštou, vždy doporučeně. Rozhodnete-li se pro druhou možnost, přihlášku si vytiskněte 2 x a na jednom vyhotovení si nechte vyznačit, kdy jste přihlášku doručili (notář vám dá razítko).

S přihláškou nezapomeňte doručit i kopii smlouvy, na základě které pohledávku uplatňujete. Stačí prostá kopie, originál si nechte u sebe. Je-li smlouva dlouhá nebo složitá, uveďte i odkaz na konkrétní článek smlouvy, na základě kterého dluh vznikl.

5

VYČKEJTE

Nyní nezbývá čekat, než bude vaše pohledávka vypořádána. Pamatuje, že projednání a vypořádání dědictví se neměří na dny a týdny, ale spíše měsíce a někdy i roky.

Nejste-li si s čímkoli jisti, kontaktujte notáře. Pokud jste posílali přihlášku poštou, je vhodné telefonicky ověřit, jestli byla notáři řádně doručena.

Tipy

Při veškeré komunikaci uvádějte přidělenou spisovou značku.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.8
Average: 4.8 (5 votes)