Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat dodatek ke smlouvě

S plynutím času se mění i přání, potřeby a možnosti stran smlouvy. Ceny, které byly např. v roce 2008 průměrné, se v roce 2013 snadno mohou změnit v nevyhovující. A to platí i o jiných náležitostech smluv, jako je například specifikace zboží, dodací podmínky atd. Nemáte-li potřebu smlouvu dohodou zrušit, vypovědět ji nebo od ní odstoupit, je vhodné dodatkem k ní vymezit nové práva a povinnosti stran.

1

UVĚDOMTE SI, ŽE ....

Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou:

§ 40 odst. 2 občanského zákoníku: "Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně."

Naproti tomu v obchodně-právních vztazích může být i písemná smlouva měněna i ústně. To neplatí v případě, pokud samotná smlouva uvádí, že její obsah může být měněn pouze písemně:

§ 272 odst. 2 obchodního zákoníku: "Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně."

Změní-li se proto situace a vy budete potřebovat ustanovení smlouvy částečně změnit, nejčastěji tak budete činit právě pomocí písemného dodatku ke smlouvě.

2

STRANY DODATKU

Strana dodatku budou stejné, jako ty, které mezi sebou uzavřely původní smlouvu. Tomu nebrání, pokud byl v mezidobí zvolen nový statutární orgán - Např. stranami smlouvy byl Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Milanem Králem, a dodatek budou uzavírat Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Ing. Jiřím Adámkem.

Dodatek také může uzavřít právní nástupce původního účastníka, např. dědic, na kterého přešly práva a povinnosti ze smlouvy.

3

NÁLEŽITOSTI DODATKU

V dodatku ke smlouvě uveďte následující náležitosti:

- označení, že se jedná o dodatek ke smlouvě
- označení stran
- text dodatku
- datum a podpisy stran

Dodatky se vyplatí číslovat, a to i tehdy, když nepředpokládáte, že v budoucnu budete uzavírat nějaký další dodatek. Jejich pořadí se dá samozřejmě odvodit od data podpisu, ale číslování je přehlednější a na dodatek se lépe odkazuje např. v korespondenci, při soudních sporech atd. Proto dodatky nazývejte Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 atd.

4

VZOR DODATKU

Představte si, že máte uzavřenou nájemní smlouvu z roku 2007, kdy nájem bytu činil 6.000,- Kč za měsíc. Nyní má být po dohodě stran nájem 7.000,- Kč. Pronajímatel má také nový účet u jiné banky.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007

Pavel Krásný, nar. dne .........., trvale bytem ...... (dále jen "pronajímatel")
a
Michal Zelený, nar. dne ....... , trvale bytem ....... (dále jen "nájemce")

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007:

Článek III. Nájemní smlouvy nově zní:

1. Nájemné za byt č. ..... , nacházející se v 5. patře bytového domu č.p. ......, na adrese ...... je určeno dohodou stran a činí 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) měsíčně.

2. Nájemné je splatné na účet pronajímatele č.ú. ............, vedený u ......... banky a musí být zaplaceno nejpozději první den v měsíci, za který je nájemné placeno.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V ....... dne.......

podpis pronajímatele podpis nájemce

Vždy pečlivě porovnejte nový dodatek se smlouvou. Může se totiž stát, že změníte jeden článek, který ale bude v rozporu s články smlouvy, které jste vůbec neměnili, resp. neměli v úmyslu měnit. Z dodatku by mělo být na první pohled jasné, jak byla smlouva změněna. Tím předejdete případným sporům v budoucnu.

Má-li se změnit většina ustanovení smlouvy, je zpravidla vhodnější starou smlouvu zrušit a uzavřít novou smlouvu, protože dodatek by mohl být nepřehledný.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak napsat splátkový kalendář
Splátkový kalendář je hojně využíván bankovními institucemi, podnikateli ale i "obyčejnými" lidmi, kteří někomu půjčili peníze nebo kterým byla způsob…
Obrázek není k dispozici
Jak přenechat byt do podnájmu
Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě, případně ve vlastním bydlet nechceme,…
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.