Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat dodatek ke smlouvě

S plynutím času se mění i přání, potřeby a možnosti stran smlouvy. Ceny, které byly např. v roce 2008 průměrné, se v roce 2013 snadno mohou změnit v nevyhovující. A to platí i o jiných náležitostech smluv, jako je například specifikace zboží, dodací podmínky atd. Nemáte-li potřebu smlouvu dohodou zrušit, vypovědět ji nebo od ní odstoupit, je vhodné dodatkem k ní vymezit nové práva a povinnosti stran.

1

UVĚDOMTE SI, ŽE ....

Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou:

§ 40 odst. 2 občanského zákoníku: "Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně."

Naproti tomu v obchodně-právních vztazích může být i písemná smlouva měněna i ústně. To neplatí v případě, pokud samotná smlouva uvádí, že její obsah může být měněn pouze písemně:

§ 272 odst. 2 obchodního zákoníku: "Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně."

Změní-li se proto situace a vy budete potřebovat ustanovení smlouvy částečně změnit, nejčastěji tak budete činit právě pomocí písemného dodatku ke smlouvě.

2

STRANY DODATKU

Strana dodatku budou stejné, jako ty, které mezi sebou uzavřely původní smlouvu. Tomu nebrání, pokud byl v mezidobí zvolen nový statutární orgán - Např. stranami smlouvy byl Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Milanem Králem, a dodatek budou uzavírat Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Ing. Jiřím Adámkem.

Dodatek také může uzavřít právní nástupce původního účastníka, např. dědic, na kterého přešly práva a povinnosti ze smlouvy.

3

NÁLEŽITOSTI DODATKU

V dodatku ke smlouvě uveďte následující náležitosti:

- označení, že se jedná o dodatek ke smlouvě
- označení stran
- text dodatku
- datum a podpisy stran

Dodatky se vyplatí číslovat, a to i tehdy, když nepředpokládáte, že v budoucnu budete uzavírat nějaký další dodatek. Jejich pořadí se dá samozřejmě odvodit od data podpisu, ale číslování je přehlednější a na dodatek se lépe odkazuje např. v korespondenci, při soudních sporech atd. Proto dodatky nazývejte Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 atd.

4

VZOR DODATKU

Představte si, že máte uzavřenou nájemní smlouvu z roku 2007, kdy nájem bytu činil 6.000,- Kč za měsíc. Nyní má být po dohodě stran nájem 7.000,- Kč. Pronajímatel má také nový účet u jiné banky.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007

Pavel Krásný, nar. dne .........., trvale bytem ...... (dále jen "pronajímatel")
a
Michal Zelený, nar. dne ....... , trvale bytem ....... (dále jen "nájemce")

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007:

Článek III. Nájemní smlouvy nově zní:

1. Nájemné za byt č. ..... , nacházející se v 5. patře bytového domu č.p. ......, na adrese ...... je určeno dohodou stran a činí 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) měsíčně.

2. Nájemné je splatné na účet pronajímatele č.ú. ............, vedený u ......... banky a musí být zaplaceno nejpozději první den v měsíci, za který je nájemné placeno.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V ....... dne.......

podpis pronajímatele podpis nájemce

Vždy pečlivě porovnejte nový dodatek se smlouvou. Může se totiž stát, že změníte jeden článek, který ale bude v rozporu s články smlouvy, které jste vůbec neměnili, resp. neměli v úmyslu měnit. Z dodatku by mělo být na první pohled jasné, jak byla smlouva změněna. Tím předejdete případným sporům v budoucnu.

Má-li se změnit většina ustanovení smlouvy, je zpravidla vhodnější starou smlouvu zrušit a uzavřít novou smlouvu, protože dodatek by mohl být nepřehledný.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak napsat splátkový kalendář
Splátkový kalendář je hojně využíván bankovními institucemi, podnikateli ale i "obyčejnými" lidmi, kteří někomu půjčili peníze nebo kterým byla způsob…
Obrázek není k dispozici
Jak přenechat byt do podnájmu
Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě, případně ve vlastním bydlet nechceme,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.